h

Slot op de Zwaaikom en bibliotheken?

11 november 2011

Slot op de Zwaaikom en bibliotheken?

Nog onder de indruk van de veel besproken raadsvergadering op 19 oktober, verliep de begrotingsbehandeling op 8 en 10 november een stuk rustiger en ordelijker. De begroting 2012 leende zich hier ook voor, want zowel de Raad als College gaf aan het in feite een overgangsbegroting is.

In december wordt de begroting al weer bijgesteld n.a.v. de septembercirculaire, de gevolgen van de Wet Werken naar Vermogen worden pas volgend jaar zichtbaar, de overheveling van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten moeten ook nog gerealiseerd worden en er zijn nieuwe bezuinigingen vanuit den Haag op komst.

Tel hierbij op de komende besluitvorming over het Santrijngebied en hiermee samenhangend de bibliotheekvoorzieningen in Oosterhout, de herijking van de sociale Zekerheid en het invoeren van DIFTAR en het is duidelijk dat er in 2012 nog veel kan veranderen.

De SP sprak dan ook uit dat met de begrotingsbehandeling van 2010 nog in het achterhoofd we de komende maanden inhoudelijk zullen reageren op raadsbesluiten die komen en tijdens deze beschouwingen dan ook op enige hoofdlijnen te blijven. ( Bijlage: Begrotingsbehandeling, bijdrage SP ).

In 2012 zal weer een perspectiefnota verschijnen en dan is er wel de gelegenheid om meer inhoudelijk met elkaar over beleidslijnen te praten.

Beheersbaarheid drugsproblematiek

De portefeuillehouder integrale veiligheid en handhaving sprak uit dat hij wel wilde, maar niet in staat was als gevolg van landelijke ontwikkelingen om uitvoering te geven aan de uitvoering van een motie die al in 2008 is aangenomen. Deze houdt in dat er een nota komt m.b.t. een visie op beheersbaarheid van de drugsproblematiek. Ondertussen blijven de problemen onverminderd voortduren en beschouwt de Raad het als een vanzelfsprekendheid, zo lijkt het. Een gemiste kans, in onze ogen. Meer begrip was wel er voor onze inbreng om op te gaan treden tegen het illegaal plakken dat het straatbeeld in Oosterhout ontsiert. Dit zal ook in een nieuw evenementenbesluit naar voren komen.

Santrijngebied en bibliotheken

De wethouder van cultuur was niet zo gecharmeerd van onze uitspraken over het Santrijngebied. Naar onze mening was dit weer de zoveelste omtrekkende beweging in dit dossier, opnieuw komt het ter bespreking na een begrotingsbehandeling. Het is onlosmakelijk is verbonden met een motie over de bibliotheekvoorzieningen in Oosterhout. Op een toelichtende vraag door de PVDA naar de maatschappelijke effecten ervan hierover gaf de wethouder al een veelzeggend antwoord `de wezenlijke aantasting van de bibliotheken is in onderzoek`.Dit belooft dus niet veel goeds….

Zwaaikom

De wethouder van Ruimtelijke ordening ging in op de suggestie zoals gedaan door Gemeentebelangen, om de bouwplannen voor de Zwaaikom opnieuw te bezien Aanleiding zijn de grote verliezen op dit project. Begin 2012 zal een besluit hierover aan de Raad worden voorgelegd. Op zijn zachts gezegd een opmerkelijke stap in dit al jaren voortslepende proces. De SP wilde al op 2 maart 2010 een besloten raadsvergadering om de vertrouwelijkheid over de voortgang van het bestemmingsplan Zwaaikom op te heffen, we stonden hierin echter alleen. De SP hecht veel waarde aan het in alle openheid kunnen behandelen van een nieuw besluit over de Zwaaikom omdat het grote gevolgen kan hebben voor het woningbouwprogramma en de begroting. We deden dan ook een dringend beroep op de wethouder om het in openbaarheid te behandelen die vooralsnog geen uitspraak hierover wilde doen.

Moties.

De SP diende met Groen –Links, Groen Brabant, D’66 en OF een amendement in om de structurele subsidie van het Gehandicapten Platform Oosterhout veilig te stellen. ( Bijlage: amendement) Wat nu het financiële verschil is tussen deze directe subsidie en de kosten van het bieden van huisvesting in een activiteitencentrum met ook scholingskosten en organisatiekosten kon wethouder Marina Janssen niet duidelijk maken. We handhaafden dan ook dit amendement. Het kreeg verder alleen de steun van het GBV, dus echter geen meerderheid waardoor de indieners niet anders restte dan in te stemmen met een slap aftreksel hiervan, namelijk de motie van de PVDA. Hiermee werd nog enig uitstel gegund aan het GPO om in 2012 door te kunnen gaan.

De SP diende een motie in om de raadsleden te bewegen 10% van hun fractievergoeding in te leveren.( Bijlage: motie SP). Een mooie kans om het veel gehoorde”eigen verantwoordelijkheid en initiatief”in praktijk te brengen. Niet alleen anderen treffen met bezuinigen maar ook zelf bereid zijn om een steentje bij te dragen zou ruim 43.000 Euro opleveren. Behalve deze financiële opbrengst zou het ook een goed signaal zijn naar iedereen dat ook de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Op een vraag van de VVD of aannemen van de motie ook leidt tot minder inkomsten voor de SP en dus ook voor het betreffende raadslid werd volmondig met ja beantwoord. De SP riep dan ook alle raadsleden op die tegen de afdrachtregeling van de SP zijn op om in te stemmen met deze motie, een uitgelezen kans om zo de SP minder inkomsten te verschaffen. Alleen de heer de Ridder van de VVD wist dit statement op waarde te schatten en stemde voor de motie.

Het is in feite een tussenbegroting, met hierin toch enkele grote PM posten, waardoor de begroting sluitend is geworden. De SP ging echter niet akkoord met de begroting 2012 omdat het in haar uitwerking een vervolg is van de verfoeide operatie Stofkam waarin de afbraak van sociale en maatschappelijke voorzieningen in gang is gezet. Denk hierbij aan het sluiten van buurthuizen en de dreigende wolken boven bibliotheken en zwembaden en de bezuinigingen op het leerlingenvervoer.

Jan de Hoogh
Fractievoorzitter SP

U bent hier