h

College van B en W breekt verzet natuurpark Beneluxweg : dag bomen.

8 december 2011

College van B en W breekt verzet natuurpark Beneluxweg : dag bomen.

Het vaststellen van het bestemmingsplan Beneluxweg om daar een nieuw kantoorgebouw voor Oranjewoud weg te zetten was al zeer omstreden omdat via een omweg de Raad gedwongen werd om opnieuw een besluit te nemen. De trukendoos van het College en Oranjewoud ging helemaal open om de raadsfracties te bewerken. En met een rampzalig gevolg dat een aantal raadsleden en fracties hun rug niet rechthielden en alsnog onder de druk bezweken en zodoende er alsnog een meerderheid werd gevonden.

Tot grote teleurstelling van omwonenden en de Milieuvereniging Oosterhout. Hun eerder ingebrachte argumenten,bezwaren en handtekeningenlijst hadden dus niet geholpen. Zij lieten het hier niet bij zitten en startten juridische procedures om het genomen besluit aan te vechten bij de Raad van State en rechtbank.

Op vrijdag 2 december deed de rechtbank in Breda een mondelinge uitspraak. Deze bleek voor tweeërlei uitleg vatbaar en dan is het nog belangrijker dat er een schriftelijke uitspraak ligt zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn en de mogelijkheid hebben om hier , indien gewenst, bezwaar tegen aan te tekenen, dit kan een aantal dagen of weken duren. Het College heeft in dit geval lak aan de wettelijke spelregels en kondigde aan op maandag 6 december te beginnen met het bouwrijp maken van het terrein en tot kappen van de bomen over te gaan. De omwonenden namen dit niet en lieten van zich horen, waardoor de gemeente een korte adempauze inlaste om op dinsdag 6 december toch met het kappen te beginnen.

Een twintigtal actieve bewoners, gesteund door de Milieuvereniging Oosterhout en enkele SP-leden en SP-fractie ondersteunden hen hierbij en hielden stand in het zeer koude en slechte weer.
Actie tegen bomenkap - Een twintigtal actieve bewoners hielden stand  in het  zeer koude en slechte weer.

De toegangsweg tot het natuurgebied werd geblokkeerd met auto’s en men ging met gevaar voor eigen leven voor de draaiende shovel staan die dreigde met zijn werk door te gaan. De uitvoerder zag in dat het zo niet kon en mocht gaan, nam zijn verantwoordelijkheid en legde het werk stil. Met als gevolg dat er niet gewerkt kon worden en er die ochtend op verzoek van de actievoerders een gesprek met het College kwam. De actievoerders kregen de toezegging dat alle werkzaamheden op deze dag stilgelegd werden en dat later in de dag het College zou reageren op het voorstel van de omwonenden en milieuvereniging dat inhield om de schriftelijke uitspraak af te wachten. Laat in de middag kwam het bericht, geformuleerd in een brief aan de gemeenteraad dat de volgende dag toch tot het kappen van de bomen zou worden overgegaan. Tot grote teleurstelling van iedereen die zich hierbij betrokken voelt. De milieuvereniging diende nog dezelfde middag een schorsingsverzoek in bij de Raad van State en het College werd hierover geïnformeerd, alsook dat de bewoners zouden blijven protesteren.

Donderdag 8 december verzamelden de bewoners zich in alle vroegte weer en wachtten op de dingen die gingen komen.
Actie tegen bomenkap-   Actie tegen bomenkap.

De politie rukte om 08.30 uit met twee busjes en een groep agenten en sommeerden de bewoners om hun auto’s weg te halen om ruimte te geven aan de uitvoerder en zijn personeel. Onder enig protest werd dit gedaan, maar men ging weer aaneengesloten staan om de colonne werkvoertuigen tegen te houden ,die desondanks met gevaar voor de aanwezigen op snelheid door de blokkade heenreed.

De actievoerders kregen wat later de toezegging om, voordat er gekapt zou worden met ambtenaren en uitvoerder door het gebied heen te lopen om precies aangewezen te krijgen wat er gekapt zou worden en wat niet, want ook hier was onduidelijkheid over. Tegen deze afspraak in werd opeens begonnen met het omzagen van bomen en er volgde protest hiertegen, wat tot het tweede ingrijpen van de politie leidde. Hierna volgde dan toch de rondleiding en werd in een rustige en prettige sfeer met elkaar gesproken over wat er ging gebeuren en welke mogelijkheden er nog restten, ook een gemeentelijke woordvoerder was hierbij aanwezig. Dit alles onder het ronkende geluid van motorzagen en omvallende bomen…hoe bizar en onwerkelijk.

Actie tegen bomenkap - Het werd pijnlijk duidelijk dat er veel meer bomen verloren zouden gaan dan de dag ervoor was geschetst

Het werd pijnlijk duidelijk dat er veel meer bomen verloren zouden gaan dan de dag ervoor was geschetst. Daarop werd besloten om het verzet toch verder vorm te geven en men wilde alsnog naar de bomen toe die geveld zouden worden. De politie greep echter een derde maal in en stelde zich voor de actievoerders op en sommeerde, deels hardhandig, de actievoerders zich te verwijderen. Men wilde echter eerst de noodverordening zien waarop dit ingrijpen door de politiewas gebaseerd en die kwam er uiteindelijk. Hierop besloten de moegestreden actievoerders dat verder verzet op dat moment zinloos was en gelaten verliet men het terrein.
Na twee lange dagen van actie voeren door omwonenden, de milieuvereniging en SP fractie is het natuurgebied nu ernstig beschadigd en zijn er vele bomen gesneuveld. De gerechtelijke procedures , aangespannen door de milieuvereniging lopen nog en het College heeft zich vandaag van zijn slechtste kant laten zien… en wat kan er beter?????

  • De rechtsgang afwachten en geen eenzijdig misplaatst voorschot nemen op gerechtelijke uitspraken. De brief van 5 december van de A.I.D> aan het College plaatst ook al vele kanttekeningen bij de gevolgde handelswijze van het College
  • De reikende hand van de actievoerders aannemen, en niet op de harde lijn blijven zitten (voorheen kon wel tot overeenstemming met de milieuvereniging worden gekomen m.b.t. andere zaken)
  • De burgers van Oosterhout die op een vreedzame manier opkomen voor het behoud van een prachtig natuurgebied niet confronteren met een grote politiemacht en er zelfs een noodverordening voor uit te vaardigen! Nog niet eerder vertoond in Oosterhout

De bomen zijn nu weg, een gebroken natuur , onbegrip en verdriet blijft. De juridische strijd gaat door en het verzet is niet gebroken. De SP heeft veel waardering voor de grote actiebereidheid en respect afdwingende inzet van actievoerders,omwonenden en milieuvereniging Oosterhout en zal de genoemde ontwikkelingen aan de orde stellen in de raadsvergadering op 12 of 13 december a.s.

De media besteedden uitgebreid aandacht aan de protestacties, zie :
Actie-tegen-bomenkap-Oosterhout-vaardigt-noodverordening-uit
www.storp.nl
Bomenkap+Oranjewoud+Oosterhout+voorkomen+door+actievoerders

8 december 2011
Jan de Hoogh
Fractievoorzitter SP

U bent hier