h

Blind vertrouwen

1 februari 2012

Blind vertrouwen

Zo valt de raadsvergadering van 24 januari over het Santrijngebied samen te vatten. Zowel bij de coalitie als de oppositie bestonden veel vragen en onzekerheid over de financiële haalbaarheid van een onrendabele parkeergarage en grote onzekerheid over wat er met H-19 gaat gebeuren.

Ook werd volstrekt niet duidelijk wat de flankerende maatregelen door het sluiten van de bibliotheekfilialen Dommelbergen en Oosterheide nu concreet gaan inhouden en welke gevolgen dit zal gaan hebben voor de inwoners.
Voor aanvang van de vergadering hadden de coalitiepartijen de rijen al gesloten, ondanks dat vaagheid troef was. Waar de PVDA lange tijd bleef volhouden dat het bij de bibliotheekvoorziening ging om ombuigingen en niet over sluiten, kwam uiteindelijk het hoge woord van de portefeuillehouder ( en die is van diezelfde PVDA ! ) er uit, na het bij eerdere debatten altijd ontkend te hebben: ja, de bibliotheekfilialen Dommelbergen en Oosterheide gaan dicht, de deur gaat in 2015 op slot.
De SP is voorstander van het opknappen en verruimen van de mogelijkheden voor theater De Bussel en de centrale bibliotheek van Theek 5 ( Bijlage: Raadsnota BL Santrijngebied en bibliotheken
).Als enige partij kwam de SP met amendementen om alternatieven aan te dragen voor wat het College voorstelde. Ons amendement (Bijlage : Amendement geen bouw
) om de bouw van drie torenflats aan de Strijenstraat die 3,7 miljoen euro op moeten leveren om de bouw van de parkeergarage mogelijk te maken, trokken we in toen uit de beantwoording van het College bleek dat dit niet mogelijk was i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan dat nu niet aan de orde was.
De SP stelde voor om geen zwaar verliesgevende parkeergarage te bouwen en in plaats hiervan 150 extra parkeerplaatsen op maaiveldniveau te realiseren op de locatie van de voormalige Santrijnschool.( Bijlage: Amendement geen bouw parkeergarage
). Ook dit werd ontraden door de portefeuillehouder... “het bouwen gaat door” . In mei komt het besluitvormend in de Raad, met een nadere onderbouwing.
De SP ziet dat het Filmtheater in een grote behoefte voorziet, ruim 14.000 bezoekers in een jaar. Door het Filmtheater een eigen plaats te geven in het gebouw zou men verder kunnen werken aan de professionalisering en een nog groter publiek bereiken.( Bijlage: Amendement filmtheater 1)
Tot slot diende de SP een amendement in om de bibliotheekfilialen open te houden en de bibliobus rijdende (Bijlage: Amendement Bibliotheek filialen en bibliobus ) omdat het een wezenlijke aantasting is van de bibliotheekvoorziening en het relatief gezien om een beperkt bedrag gaat om deze in stand te houden. De maatschappelijk nadelige gevolgen zijn groot als deze bezuiniging doorgaat.
Het zal geen verbazing wekken dat al onze amendementen slechts weinig bijval vonden en het niet haalden. Onnodig ook te zeggen, dat wij uiteindelijk tegen het voorstel van het College hebben gestemd.
Zeker wat betreft de bibliotheekvoorzieningen in de wijken en kerkdorpen kan het wat de SP betreft niet gauw genoeg 2014 zijn wanneer de volgende raadsverkiezingen plaatsvinden.

Jan de Hoogh
fractievoorzitter

U bent hier