h

College kiest haar eigen Mountain Bike route

21 februari 2012

College kiest haar eigen Mountain Bike route

Art. 41 vraag MTB route College

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

20 februari 2012

Geachte voorzitter,

Met verwijzing naar artikel 41 van het Reglement van orde stelt de SP u de volgende vragen:
Onder verwijzing naar de brief van het College van B & W aan de Gemeenteraad, 14 februari 2012 betreffende MTB-routes in het Landschapspark Oosterhout – Breda heeft de SP de volgende vragen aan het College:

1. Hoort het initiatief om een MTB –parcours aan te leggen niet onderdeel uit te maken van de besluitvorming betreffende visie en vaststelling van het Landschapspark Oosterhout – Breda, zoals eerder door de Raad is vastgesteld?

2. Wie vormen het bestuur en adviseurs van de stichting Wielerpromotie Oosterhout en is er een relatie, en zo ja, welke, met de stichting Prom Oosterhout die de Enecotour in 2011 naar Oosterhout haalde?

3. Wilt u voor de raad de opzet van het ingediende plan inclusief begroting 2012 en meerjarenbegroting ter inzage leggen?

4. Er wordt een fors bedrag aan subsidie uitgegeven, 60.000 euro, afkomstig uit het Breedtesport Impuls Budget. Hoeveel resteert er nog van dit budget in 2012 voor andere initiatieven?

5. Welk bedrag is nodig voor de financiering van fase 2 en voor welke doeleinden?

6. Is het College van plan om ook deze fase 2 te subsidiëren en zo ja, om welk bedrag gaat het dan?

7. De Stichting Wielerpromotie Oosterhout wil de komende drie jaar het beheer en onderhoud op vrijwillige basis uitvoeren. Op welke wijze wordt dit dan na deze periode gedaan en tegen welke kosten?

8. Hoe verhoudt zich deze subsidieverstrekking tot de nieuwe subsidieverordening Oosterhout 2012 zoals de Raad in januari jl. heeft vastgesteld?

9. Bent u met ons van mening dat het College met deze wijze van handelen vooruit loopt op het symposium over voorzieningen in Oosterhout op 12 april a.s. en waarvoor ook de Raad is uitgenodigd?

10.Er is nog geen overeenstemming bereikt tussen de stichting Wielerpromotie Oosterhout en grondeigenaren waarover een deel van het parcours loopt. Welke overwegingen heeft het College gehad om dan toch tot subsidieverstrekking over te gaan, behoudens de in uw brief genoemde redenen?

11.Leveren ook buurgemeenten over wiens grondgebied een deel van het parcours loopt, een financiële bijdrage? Indien niet, wat zijn hiervan de redenen?

Met vriendelijke groet,

Jan de Hoogh
Fractievoorzitter SP
Ranonkelstraat 70
4904 BK Oosterhout

U bent hier