h

Ken je geschiedenis…

2 februari 2012

Ken je geschiedenis…

Op de, zoals inmiddels vertrouwde tweede dag van een raadsvergadering werd het Evenementenbeleid opiniërend behandeld. Vrijwel alle fracties waren van mening dat er nog teveel zaken in stonden die nog uitgewerkt moesten worden.

De SP ging hier in mee, omdat ook wij het al vreemd vonden dat de raadsnota was geschreven door de unit veiligheid en er hierdoor onvoldoende aandacht was voor culturele aspecten en gevolgen voor de woonomgeving en het groen.( Bijlage: Raadsnota evenmentenbeleid
)
We vroegen dan ook extra aandacht voor het behoud van flora en fauna van de Slotparken en gaven aan dat het Lukwelpark niet ontwikkeld moet worden als evenementenlocatie voor grote festivals. De SP vindt verder dat het onderwerp buitenreclame deel dient uit te maken van het evenementenbeleid, ook om wildplakken tegen te gaan.

Wat betreft de nota Subsidieverordening 2012 vonden we dat het goed in elkaar stak. Wel wilden we meer openheid en inzicht in wie er waarom subsidie krijgt.(Bijlage: Raadsnota Algemene subidieverordening )

Het overzicht over de jaren 2010 en 2011 riep zoveel vragen bij de SP op dat we hebben ingestemd met een motie van D’66 hierover om dit voor iedereen op de website van de gemeente zichtbaar te maken.. Deze motie resulteerde uiteindelijk in een toezegging door het College dat er een overzicht op de website gaat komen.

Als laatste onderwerp kwam het vaststellen van de Erfgoedkaart 2012 aan de orde. De SP vindt het zeer belangrijk dat het nog resterende erfgoed in Oosterhout wordt gekoesterd en in stand gehouden. Hierover dienden we al eens een amendement in. We onderschreven volledig de motie dat er een beleidsvisie ontwikkeld moet worden voor een herbestemming van kerkengebouwen.

De SP had bij de sjabloonvragen aandacht gevraagd voor het toevoegen van de oude verbindingsweg Oosterhout – Dorst, de toenmalige Eikdijk, aan de Erfgoedkaart 2012. Het College antwoordde dat het desgewenst opgenomen kon worden. De raad zat er tegen het einde van deze tweede dag doorheen en het CDA had dan ook een korte en kernachtige bijdrage: voeg het Joodse Kerkhof toe aan de Erfgoedkaart, zoals bij de sjabloonvragen was aangegeven. In aansluiting hierop vatten we onze bijdrage (Bijlage:Raadsnota Erfgoedkaart Oosterhout) ook maar samen en vroegen de historische Eikdijk toe te voegen. Het duurde nog even voordat het ( duidelijke) antwoord kwam van de wethouder maar uiteindelijk deed ze de toezegging dat de Eikdijk toegevoegd zou worden. De SP ging dan ook akkoord met de nota.

Een opmerkelijk detail is dat een restant van deze voormalige Eikdijk, zoals blijkt uit kaarten van het kadaster uit het jaar 1823, te vinden is in het zo omstreden natuurpark aan de Beneluxweg, waar Oranjewoud zo haar zin heeft weten door te drijven, ten koste van de natuur en de leefomgeving…..Een stukje historisch besef is nooit weg, zullen we maar denken.

Jan de Hoogh
Fractievoorzitter SP

U bent hier