h

Naar China? College, blijf thuis!

21 februari 2012

Naar China? College, blijf thuis!

Art. 41 vraag College naar China

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

20 februari 2012

Geachte voorzitter,

Op 9 februari jl. schreef het College een brief aan de Raad over deelname aan de handelsmissie naar China van 14 tot en met 22 april a.s. Hieraan nemen vanuit Oosterhout twee leden van het College en een ambtenaar deel. Deelname door College leden zou vooral een symbolische betekenis hebben, evenals het tekenen van een Letter of Intent tussen de gemeenten Yixing en Oosterhout. China staat niet alleen bekend om zijn handelspotentieel, maar vooral ook als een land met schendingen van zowat alle mensenrechten. Onlangs nog pakten de Chinese autoriteiten honderden Tibetanen op die naar India waren gereisd voor religieus onderwijs. Zij werden vastgezet in gevangenissen en zouden een “politieke heropvoeding“ krijgen. Het schrijven van een gedicht kwam onlangs de Chinese dichter en dissident Zhu Yufu op zeven jaar gevangenisstraf te staan. De beelden van afschuwelijk geweld door Syrië tegen de eigen bevolking vervult de gehele wereld met afschuw. Een motie van de Verenigde Naties om een einde te kunnen maken aan deze onderdrukking haalde het niet in de VN door dat China ( en Rusland) hun veto hierover uitspraken.
De Raad van de gemeente Oosterhout leest bij aanvang van iedere vergadering een brief voor van Amnesty International tegen onderdrukking van de mensrechten. Ook China is hierbij aan de orde geweest.
Erkende en gerespecteerde organisaties als Amnesty International en Human Right Watch berichten uitgebreid over de schendingen van mensenrechten in China
Met verwijzing naar artikel 41 van het Reglement van orde stelt de SP u dan ook de volgende vragen:

1. Is het College bereid, gelet op bovenstaande feiten, haar deelname aan de handelsmissie naar China nu te beëindigen?

2. Indien ja, is het College bereid om ook de andere ambtsdragers hiertoe op te roepen?

3. Indien 1 en 2 ontkennend worden beantwoord, wat zijn hiervan de overwegingen?

4.Indien men toch wenst deel te nemen, is het College dan bereid om af te zien van het tekenen van een Letter of Intent met Yixing? Hiermee een signaal afgevend.

Met vriendelijke groet,

Jan de Hoogh
Fractievoorzitter SP
Ranonkelstraat 70
Oosterhout

U bent hier