h

'WAVA!GO : 13e maand versus achter de geraniums gezet worden?

21 februari 2012

'WAVA!GO : 13e maand versus achter de geraniums gezet worden?

Art. 41 vraag WAVA!GO

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

20 februari 2012

Geachte voorzitter,

Met verwijzing naar artikel 41 van het Reglement van orde stelt de SP u de volgende vragen:
Inleiding: In de Raadsvergadering van 28 februari a.s. wordt de eerste begrotingswijziging 2012 van de Gemeenschappelijke regeling WAVA en het bedrijfspan 2012 behandeld. Het mag als bekend worden beschouwd bij het Dagelijks Bestuur van de GR WAVA dat de Ondernemingsraad van WAVA!GO advies en instemmingsrecht heeft op onderdelen van het bedrijfsplan, o.a. instemmingsrecht op het loonwaardesysteem/personeelsbeoordelingen en adviesrecht m.b.t. samenwerking met maatschappelijke organisaties en activiteitencentra. En van groot belang is ook het adviesrecht m.b.t. organisatiewijzigingen waarbij reorganisatie is gemoeid.
Het lijkt er sterk op dat met het bedrijfsplan 2012 zowel de directie van WAVA!GO alsook het Bestuur van de GR WAVA een (te) groot voorschot nemen op de invoering van de Wet Werken Naar vermogen in 2013. Hiermee ontneemt zij de Ondernemingsraad van WAVA!GO haar rechten bij de uitoefening van de medezeggenschap.
De OR van WAVA!GO heeft tot op heden haar advies- en instemmingrecht niet kunnen uitoefenen , omdat de directie van WAVA !GO en de OR op onderdelen nog geen vaststelling hebben kunnen bereiken waarover advies dan wel instemming dient te worden uitgebracht. Daarom heeft de OR dan ook geen advies kunnen uitbrengen over het bedrijfsplan 2012 dat nu aan de Raad is aangeboden.

De uitspraak tegen de voormalige directeur van WAVA ! GO bevestigt o.i. datgene wat de SP al eerder in haar aan u bekende SPlinterboek ( 7 november 2007 ) schreef over het financiële wanbeleid dat werd gevoerd.

Hoe er nu binnen WAVA!GO wordt gedacht over het zich toe-eigenen van een groot gedeelte van de door de voormalige directeur terug te betalen aan onterecht genoten gelden, is zorgwekkend en brengt ons, met het al in de inleiding beschreven ontwikkelingen tot de volgende vragen.

1. Waarom heeft het College het bedrijfsplan 2012 aan de gemeenteraad aangeboden ondanks het feit dat er geen advies hierover is uitgebracht door de OR van WAVA!GO conform de WOR?

2. Is het College bereid om het bedrijfsplan 2012 te schrappen uit het Raadsvoorstel van 27 februari a.s. en deze opnieuw in te dienen nadat de OR hierover heeft geadviseerd, dan wel ingestemd op onderdelen?

3. Binnen het Managementteam van !GO wordt sinds kort gesproken over het toekennen van een eindejaarsuitkering voor regulieren. Het zou gaan om een eindejaarsuitkering van 8 procent met terugwerkende kracht vanaf 2011.Omgerekend naar 230 regulieren zou hiermee een enorm bedrag mee gemoeid zijn. En dit bedrag komt dan jaarlijks terug! Is het College hiervan op de hoogte, om welk bedrag gaat het dan en is zij bereid om hier actie op te nemen, kijkend naar het vele gemeenschapsgeld dat de afgelopen jaren naar WAVA!GO is gegaan om de verliezen aan te zuiveren?

4. Is het College met ons van mening dat het niet passend is dat regulieren, o.a. zeer goed verdienende directie- en managementleden via deze constructie hun inkomen met een “ 13e maand” willen laten stijgen, terwijl aan de andere kant degenen waarvoor zij werken zo hard getroffen worden door de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet, o.a. door de invoering van de WWNV? En zo ja, welke acties wil zij hierop ondernemen?

5.Betekent de uitspraak betreffende de voormalige directeur dat het College de rol die de toenmalige Raad van Commissarissen en toenmalige Raad van Bestuur hebben vervuld tegen het licht zal houden en hier een vervolg aan verbinden? Indien niet, wat is dan hiervan de reden?

In verband met de komende raadsvergadering waar de gewijzigde begroting 2012 van WAVA!GO wordt besproken en waaraan ook het Bedrijfsplan als bijlage is toegevoegd, stellen we het op prijs de beantwoording voor 28 februari a.s. te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Jan de Hoogh
Fractievoorzitter SP Oosterhout
Ranonkelstraat 70
4904 BK Oosterhout

U bent hier