h

Begroting 2017

15 november 2016

Begroting 2017

Voorzitter,

Ook dit jaar hebben we de begroting weer kritisch onder de loep genomen en op een kleine omissie na, hebben we er verder geen gaten in kunnen schieten, wederom oer-Hollandse degelijkheid, waarvoor onze complimenten.

De omissie die we hebben gevonden betreft de structurele weerstandscapaciteit, waar de post onvoorzien niet is meegenomen bij de conclusie weerstandscapaciteit.

Voorzitter; We willen voorstellen om hiervan een bedrag te bestemmen voor de inrichting van een revolverend Groenfonds, zodat werk gemaakt kan worden van de doelstelling:

 “Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving” (Natuur, milieu en afval p58) en hiertoe zullen we dan ook aan het eind van ons betoog een motie indienen.

Voorzitter; Het tekort dat bij de behandeling van de PPN naar voren kwam, is vrijwel pijnloos weggewerkt. Ook de vrije lucht,  waar voorheen toch wel sprake van was, is inmiddels volledig uit de begroting gehaald, dat vinden we een goede zaak.

Dat de begroting van 2018 geen sluitend perspectief kent is een veeg teken en hoewel het college verstandigerwijs besloten heeft hier durante operationem naar te zullen kijken is wel duidelijk dat we steeds kritischer zullen moeten kijken naar de verhouding tussen de ambities en de hiervoor beschikbare fondsen. Bovendien is er sprake van onvoorspelbare fluctuaties in de uitkeringen in het gemeentefonds. Die worden vooral veroorzaakt door een landelijke overheid, die naar onze mening maar wat lijkt aan te rommelen. Gooi het maar over de schutting van de gemeentes, die moeten het oplossen en ondertussen kunnen we ook nog eens de schuld van voorzichtig begroten, juist vanwege dit landelijke gedrag, óók bij de gemeentes op hun bordje leggen; Voorzitter, dit neigt ons inziens naar wanbeleid. Van een betrouwbare landelijke overheid is in dit opzicht naar mening van de  SP dan ook geen sprake.

Voorzitter, de betaalbaarheid van onze hypotheek is komende jaren een extra aandachtspunt, zo kunnen we lezen. Dat is natuurlijk juist. In de afgelopen jaren hebben we daar als SP al aandacht voor gevraagd en ik citeer: “We gaan van investeren in slechte tijden, op weg naar consolidatie en verbetering van onze schuldenpositie.”

Deze zinsnede blijft naar mening van de SP onverkort van toepassing. Dat blijkt ook uit de dalende solvabiliteitsratio, hoewel deze nog steeds beduidend hoger is dan landelijk gemiddeld (54,8% tegenover 31,9 landelijk, peil 2014)

Ook de zoektocht naar een ander verdienmodel hebben we al eerder ter sprake gebracht, goed dat het College dit expliciet verwoordt in deze begroting. We zijn dan ook benieuwd naar de invulling hiervan. Hoe gaan we bedrijven ertoe bewegen om te investeren in het algemeen belang?  Voorzitter dit zal een uitdaging van formaat blijken te zijn want nationaal en internationaal worden winsten vooral geprivatiseerd en lasten gesocialiseerd. Het macro economische belang van de vraagzijde van de economie is de afgelopen jaren sterk onderbelicht gebleven ten gunst van de aanbodzijde en we zien overal om ons heen waar dat toe leidt. En bovendien, wat een trend lijkt te zijn in de grote steden, is geenszins een garantie dat dit ook in kleinere steden zoals Oosterhout zal optreden.

Voorzitter, dan komen we bij onze punten betreffende de programma's uit het coalitieakkoord om te beginnen met Verbindend bestuur:

Het college gaf tijdens de behandeling van de PPN naar onze mening gláshelder aan hoeveel er aan verbindend bestuur wordt gedaan. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven stemt tot onze tevredenheid. Verbindend bestuur zal in de nabij toekomst verder tot uiting moeten komen in een gewijzigde  inspraakverordening. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de trend van steeds digitaler werken niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is. We blijven erop hameren dat minder digitaal vaardigen niet uit het oog mogen worden verloren.

Verbindend bestuur is ook van toepassing op regionale samenwerking;

Hoewel de meeste regionale samenwerkingsverbanden lijken te doen waarvoor ze zijn opgericht blijft het zaak  vinger aan de pols te houden bij de zorgenkindjes OMWB en in mindere mate, de BWB. Bij de laatste kunnen we zien dat verbeterprocessen daadwerkelijk al hebben geleid tot betere prestaties; Zo lopen de werkvoorraden terug, de kwaliteit van de belastinggegevens en het digitaal werken zijn verbeterd .De digitale toepassing en gebruik van gegevens is groter en daardoor is er structureel minder capaciteit nodig. De BWB gaat van een ontwikkelstadium geleidelijk over naar een beheerstadium, zo kunnen we lezen uit de begeleidende brief bij hun begroting 2017, dat wekt vertrouwen voorzitter.

Betreft de OMWB spreken we ons vertrouwen uit in de veranderingsprocessen die zijn ingezet om te komen tot een meer bedrijfsmatig begrotingsbeleid. Waarbij we weliswaar wel een kanttekening plaatsen, namelijk bij de twee risico's waarvan we de uitkomst nog niet kennen, de arbitragezaken VVGB en SBK;  We vragen het college hier dan ook om een korte toelichting.

Betreft het Sociaal Domein hebben we onlangs gezegd dat de mist omtrent de huishoudelijke hulp is opgetrokken, we weten nu hoe de vork wettelijk gezien in de steel steekt en daaraan  hebben we gevolg gegeven als gemeenteraad.

Voorzitter, Het college geeft aan dat het sociaal domein steunt op drie pijlers waarvan de derde het bieden van zorg en ondersteuning omvat, die ondersteuning zien we als SP natuurlijk in de breedste zin van het woord. Daarnaast heeft de gemeente zich in het verleden al ten doel gesteld om niet-gebruik van voorzieningen zoveel mogelijk tegen te gaan en daarom zullen we een naar onze mening beleidsondersteunende motie indienen met als doel onderzoek te doen naar cumulatie-effecten van eigen bijdrages voor de WMO en de WLZ, daar kom ik later op terug.

Voorzitter, we vragen bij deze nog maar eens expliciet de aandacht voor mantelzorgers;  Steeds meer mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen, zijn overbelast, zo blijkt. „Ze moeten op adem komen” konden we onlangs in NRC lezen (2-11-16). Dit soort berichten waren ook in het verleden al regelmatig te lezen in diverse media, er is hier dus naar onze mening sprake van een serieus probleem. We vragen ons dan ook af, of het niet eens tijd wordt dat de waarde die deze mantelzorgers vertegenwoordigen beter beloond dient te worden?  Hoewel een mantelzorgcompliment een mooie geste is, is het ook niet meer dan dat. De economische waarde die mantelzorgers vertegenwoordigen moet wat ons betreft, beter op de kaart gezet worden. Want waar dit werk vroeger door zorgverleners werd gedaan, verlangt deze overheid dat we dit allemaal gratis doen en gaat daarmee voorbij aan het feit dat degenen die werken en daarvoor salaris krijgen, tegelijkertijd ook klanten zijn. Ze besteden hun inkomen bij de bakker, bij de de slager, de kapper etcetera en daarmee vormen ze een onmisbare schakel in de economie.

Maar dit hangt natuurlijk onmiskenbaar samen met het economisch model dat sinds het kabinet Paars één wordt gevolgd en we hopen natuurlijk dat hierin na de TK verkiezingen volgend jaar een wijziging zal plaatsvinden.

De grote vraag is natuurlijk hoe we dit domein gaan innoveren zodat betere zorg én tegelijkertijd meer efficiëntie gerealiseerd worden? De verbinding met ICT lijkt misschien wel voor de hand liggend, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat veel zorgtaken voortkomen uit fysieke dan wel psychische beperkingen om volledig deel te kunnen nemen aan de maatschappij, vooral de menselijke maat is hier van belang voorzitter,  iemand die bij je thuis komt, die je helpt bij taken die je zelf minder goed of helemaal niet meer kunt uitvoeren en tegelijkertijd een luisterend oor biedt. Een punt van grote zorg zijn de oplopende wachttijden bij de sociale wijkteams, dat hebben we tijdens de PPN ook al aangestipt en we herhalen nog maar eens dat wij van mening zijn dat oplossing hiervan prioriteit hoort te krijgen.

Voorzitter; In deze begroting wordt gesproken over een stijging van het aantal ritten van ambulances onder andere door meer aanvragen vanuit huisartsenposten. Dat zet de aanrijdtijden onder druk en dat vinden we een onwenselijke ontwikkeling. De capaciteit wordt namelijk vooralsnog niet aangepast aan de hogere vraag.  Het College heeft dit onderkend en zegt “Er is constante aandacht voor de aanrijdtijden van politie, brandweer en  ambulancedienst. Aanrijdtijden moeten ook in de praktijk effectief zijn.“ Daar kun je het moeilijk mee oneens zijn voorzitter.

Aangaande de Participatiewet hebben we tijdens de PPN al aangegeven dat het de hoogste tijd is dat de participatievoorziening beschut werk wat ons betreft, zo snel mogelijk dient te worden ingericht. Zeker nu bekend is dat instroom vanuit Wajong achterblijft bij de verwachtingen, is het van belang dat  de mensen die zijn aangewezen op deze voorziening een onderkomen vinden. Wat deze kwetsbare groep betreft toch ook even een opmerking onzerzijds: Wij ontvangen nog steeds regelmatig signalen dat de directie van Wava het niet zo nauw lijkt te nemen met de rechten van werknemers en hoewel dit onder de verantwoordelijkheid valt van het bestuur en als zodanig als uitvoering kan worden aangemerkt, die op haar beurt de verantwoordelijkheid van het college is,  lijken deze signalen een structureel karakter te hebben en dat kunnen we als SP echt niet negeren, dus maken we er hier een punt van.  Graag een reactie van het college dus,

Ook wat betreft de jeugdzorg houden we als SP graag de vinger aan de pols en willen we derhalve we graag weten of het College al meer inzicht heeft in de voortgang is van het oplossen van de issues die zijn benoemd in de PPN?( te weten de rechtmatigheidscontroles en de back-office processen die nog niet optimaal liepen?)

Ook veiligheid hebben we expliciet benoemd bij de behandeling van de PPN en ook hier wijzen we erop dat destijds de norm van 10,8 wijkagenten nog niet was behaald (was destijds 9,8) , hoe staat het hiermee? Graag een reactie dus.

Inzake het programma Werkgelegenheid en Economie vinden we het terecht dat werkgelegenheid als speerpunt is benoemd in deze begroting en ook aandacht voor het versterken van de binnenstad lijkt ons op zijn plaats. Voorzitter; De versterking van de binnenstad zal multidisciplinair  moeten worden opgepakt om kans van slagen te hebben. De leegstand is ons trouwens nog steeds een doorn in het oog, wordt het niet eens tijd voor een extra beleidsinstrument om hier meer werk van te maken zoals al eerder op ons initiatief (motie leegstandsverordening), samen met GroenLinks, is voorgesteld?  Graag een reactie van het College.

Ook de doelstellingen die zijn geformuleerd voor het programma Levendige gemeente zijn we tevreden mee. Er komt, met het oog op het nog vast te stellen Sportaccomodatiebeleid een einde aan het ad hoc beleid en dat vinden we een goede ontwikkeling.

Daarnaast komen er nog een paar grote investeringen aan, in onder meer de vernieuwbouw van het Frenckencollege en in de Pannenhoef, daarmee geven we verder invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord.

Wat opvalt bij dit programmapunt is de indicator uit de burgerij-enquête voor het aantal voorzieningen voor jongeren. Een score van 5,6 is laag, te laag naar onze zin voorzitter en dat punt verdient dus extra aandacht wat ons betreft. Nu moeten we ons natuurlijk wel realiseren dat de nabijheid van studentenstad Breda hier ongetwijfeld van invloed is, maar we willen het belang van de binding van jongeren aan Oosterhout toch nog maar eens benadrukken.

Op het gebied van Ruimte en Ontwikkeling zien we dat we goed presteren als Oosterhout.

We bouwen meer nieuwe woningen dan gemiddeld in NL en op gebied van afval produceren we significant minder dan gemiddeld in NL.

Bij dit programma benadrukken we nog maar eens onze wens voor betere oplossingen voor het inzamelen van afval bij hoogbouwbewoners en hoewel het College in het verleden al aangaf de ontwikkelingen op dit gebied goed te volgen willen we het niet onbenoemd laten.

Ook voor dit programma Ruimte en ontwikkeling staan nog een paar grote investeringen op stapel die we hebben afgesproken in het coalitieakkoord (Bromtol bijv.).  Daarnaast gaan we extra investeren in de open ruimte (JOR 2017), daar zijn we blij mee. Een verzorgde openbare ruimte is van belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het door het college benoemde accent op het verbeteren van de leefbaarheid van de wijken Slotjes-midden en Arkendonk onderschrijven we van harte, inclusief de voorgenomen verbetering van speelplekken alhier.

Voorzitter op het gebied van verkeersveiligheid willen we meegeven dat we helaas constateren dat het gebrek aan handhaving, dan wel het gebrek aan handhavingsmiddelen, ogenschijnlijk leidt tot meer onverantwoordelijk gedrag door met name automobilisten. Respect voor een verkeerslicht dat op rood staat lijkt soms volledig uit het oog verloren en dat kan wat ons betreft toch echt niet de bedoeling zijn, levensgevaarlijk voorzitter! Nu is dit misschien niet direct een taak van de gemeente maar onze constatering in deze laten we echt niet onbenoemd.

Voorzitter, dan komen we toe aan onze moties waarvan ik het verzoek zal oplezen:

Motie Groenfonds: Verzoekt het College om de mogelijkheden voor de oprichting van een revolverend groenfonds te onderzoeken met als doel ondersteuning te geven aan de verwerkelijking van de ambities genoemd bij de overwegingen en bijv. bij de duurzaamheidsagenda, en de conclusies van dit onderzoek zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de raad.

Motie Cumulatie-effecten i.r.t. niet-gebruik: Het verzoek hiervan luidt: Verzoekt het College onderzoek te doen naar ongewenste cumulatie effecten ten gevolge van de combinatie van eigen bijdrages voor maatwerkvoorzieningen en eigen bijdrages voor algemene voorzieningen, en de resultaten hiervan zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de raad met daarbij een voorstel om niet-gebruik van voorzieningen als gevolg van deze cumulatie effecten tegen te gaan, (voor nu en in de toekomst!)

Concluderend voorzitter: Deze begroting geeft naar onze mening blijk van verántwoord financieel beleid, we hebben hier en daar accenten gelegd en aandachtspunten benoemd en komen zodoende tot de conclusie dat we ermee zullen instemmen.

Tot zover de bijdrage van de fractie van de SP

Reactie toevoegen

U bent hier