h

Hoe zit het met de WMO in Oosterhout.

3 december 2016

Hoe zit het met de WMO in Oosterhout.

Beste mensen,

Het bericht dat geld voor zorg gebruikt zou worden voor een rotonde is ronduit misleidend, vandaar dat wij hebben gemeend het hier nog een keer duidelijk uit te leggen:

Hulp bij het huishouden is een maatschappelijke voorziening met als doelstelling een “Schoon huis”, dit valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Mensen die in Oosterhout aanspraak maken op deze voorziening “Schoon huis”,  krijgen die maatschappelijke ondersteuning ook.
Hiervoor worden de zogenaamde keukentafel gesprekken gevoerd.

Mensen krijgen misschien niet wat ze zélf willen of wat ze vroeger gewend waren te krijgen , nee, daar krijgt de gemeente van het kabinet geen geld meer voor, daarom krijgen ze tegenwoordig alleen datgene wat nodig is voor een schoon huis (met minimale – financiële -  inspanning maximaal resultaat).

Voor de duidelijkheid: De gemeente krijgt er veel minder geld voor van de regering, door forse bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Die bezuinigingen zijn destijds afgesproken door VVD, CDA, D66, ChristenUnie en, jawel: GroenLinks; In het Lente akkoord van de zogenaamde“Kunduz coalitie” stemden de deelnemende partijen vóór het Europese Stabiliteit en Groeipact en dáárom moest er overal zo fors op worden bezuinigd.

Laat u niks anders wijs maken, want dit zijn de feiten!  Zie bijvoorbeeld ook dit essay van Coen Teulings: https://fd.nl/opinie/1178121/het-economisch-beleid-over-de-afgelopen-zes...

Zoals u misschien merkt, spreek ik niet over “Zorg”, want daar gaan we als gemeente gaat helemaal niet over!

De Zorg is namelijk landelijk geregeld via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Als u zorg nodig heeft krijgt u te maken met een instantie voor indicatiestelling en vervolgens krijgt u dan te maken met bedrijven en instellingen die zorg verlenen. Daar heeft de gemeente helemaal niks mee te maken!
De uitspraak van GroenLinks in de Volkskrant bewijst dus dat ze ergens anders op uit zijn dan zich zogenaamd te beklagen over het beleid, waar ze bovendien zelf mee hebben ingestemd en dat is eigen gewin.
Als politicus, liegen om een ander te beschadigen is m.i. één van de belangrijke redenen waarom mensen totaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek en dat kun je alleen maar bestrijden met feiten en de hoop dat mensen de moeite nemen zichzelf te verdiepen.
Ook zomaar meegaan in deze bijzonder kwaadaardige vorm van framing, zonder je te verdiepen in de complexe materie, kan ik dan ook niet anders kwalificeren als pure stemmingmakerij.

Dus concluderend:

De gemeente voorziet in maatschappelijke ondersteuning, conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; De voorziening "Schoon huis" is daar een onderdeel van.

We krijgen in Oosterhout voor de transitie van AWBZ, PW en jeugdzorg één integraal budget (niet apart geoormerkt per onderwerp, we krijgen hier één bedrag voor en in Oosterhout noemen we dat het Sociaal Domein).

Daarvan hebben we een deel gereserveerd als reserve voor het Sociaal Domein. We hebben zelfs extra geld in deze reserve gestopt, zodat we nu een reserve hebben van bijna €4,8 miljoen, dat geld kan dus alleen daaraan besteed worden. De andere projecten die we met de coalitie willen uitvoeren , conform de afspraken uit het coalitieakkoord, zijn ook gereserveerd in specifiek daarvoor bestemde potjes. Deze bestemmingsreserves mogen niet ergens anders voor gebruikt worden.

Dit coalitieakkoord is tot stand gekomen na de gemeenteraadsverkiezingen, toen een aantal partijen succesvol overleg hebben gevoerd over samenwerking. Deze partijen vertegenwoordigen de meerderheid van de Oosterhoutse kiezers. Dus de totstandkoming van het akkoord is dus een overeenkomst op basis van de meerderheid in Oosterhout.

Nadat je bent overeengekomen wat je samen als politiek wilt bereiken, maak je vervolgens potjes (die heten bestemmingsreserve) voor de projecten die je voor Oosterhout wilt realiseren.

En met name de reserves hebben we hard nodig omdat de komende jaren de inkomsten vanuit het rijk verder flink verlaagd zullen worden, tenminste als het huidige landelijke beleid verder wordt doorgevoerd na de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dan heb ik het nog niet over de enorme schommelingen in uitkeringen in het gemeentefonds (dat zijn de inkomsten van de gemeente vanuit het rijk ) De ene keer lijk je een meevaller te krijgen, een half jaar later blijkt het tegenovergestelde en krijg je juist fors minder.

Dat is natuurlijk lastig begroten, het gevolg daarvan is dat je wel defensief móet gaan begroten. Er worden namelijk allerlei wettelijk eisen gesteld aan de manier waarop de gemeente moet begroten, daarin zijn we niet vrij, de landelijke overheid trekt aan de touwtjes. (→ zie Besluit Begroten en Verantwoorden)

De belangrijkste afspraak is wat ons betreft dat we Oosterhouters niet in de kou laten staan.

Dat betekent concreet dat als een Oosterhouter maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, dan krijgt hij of zij die ook. Dat is zelfs helemaal onafhankelijk van het potje "reserve sociaal domein" want als dat geld op zou zijn, dan spreken we daarvoor de algemene reserve aan. Als die leeg zou zijn dan zullen we op een andere manier geld vrijmaken om deze afspraak ten allen tijde te kunnen nakomen.

In tegenstelling tot de sommige andere partijen wil de SP juist samen mét u, burgers, het verschil maken, dit kunnen we niet alleen namelijk, daar hebben we u hard bij nodig; Ook hebben we juist hierom een meldpunt op onze website oosterhout.sp.nl ingericht:

Op dit moment is 77%  van de cliënten in Oosterhout tevreden met de geleverde ondersteuning. Als u desalniettemin klachten heeft meldt het ons dan alstublieft, dan zullen wij in overleg met de wethouder gaan om te kijken hoe we een gepaste oplossing kunnen vinden.

Daar staan we voor als SP Oosterhout en daar mag u ons op aanspreken,

Rest mij u een goed weekend te wensen,

Alexandra Beekers

Reactie toevoegen

U bent hier