h

Raadsbijdrage uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA

18 december 2016

Raadsbijdrage uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA

Foto: SP

Raadsbijdrage uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA.

In deze nota legt het College ons een aantal besliselementen die wij successievelijk de revue zullen laten passeren.

Gaan wij uitvoering geven aan de participatievoorziening beschut werk? Het antwoord kan kort zijn: volmondig ja. En dat heeft helemaal niets te maken met het feit, dat dat wellicht in de toekomst verplicht wordt, want dat vonden wij altijd al. De motie waardoor gedwongen een pas op de plaats moest worden gemaakt was ons dan ook een doorn in het oog. Dus als deze raadsnota wordt aangenomen – en dat hopen wij – is die motie van tafel en kunnen we van start.

Zien we Wava!Go als de belangrijkste uitvoerder van de voorziening beschut werk?

Ook al weer kort: ja. Wava heeft in het verleden een behoorlijke expertise opgebouwd m.b.t. tot de uitvoering van de WSW en die expertise kan dan ingezet worden bij de uitvoering beschut werk. WSW en beschut werk hebben immers behoorlijk wat raakvlakken. Zouden we het anders doen, dan gooien we die expertise overboord en dat vinden we niet alleen jammer maar zelfs hoogst onverstandig.

Moet er dan ruimte zijn voor eventuele andere aanbieders in de toekomst? Het lijkt ons niet verstandig de deur nu op slot te gooien voor andere aanbieders met de boodschap dat de deur ook nooit meer open zal gaan. We praten hier wel over gemeenschapsgeld en als blijkt dat andere aanbieders het beter kunnen mag je die mogelijkheid niet bij voorbaat om zeep helpen. Maar vooralsnog achten wij Wava zeer wel in staat deze taak op zich te nemen.

Het drie op een principe. Dit principe is gebaseerd op de Rijksbijdrage. En die bijdrage is dan weer gebaseerd op verwachtingen van het Rijk m.b.t. de uitstroom uit de WSV.  Dat zou dan passen in hetgeen in het coalitieakkoord is overeengekomen: “Aan doelen waarvoor de gemeente van het Rijk een doeluitkering ontvangt wordt in beginsel niet meer uitgegeven, dan het bedrag van de doeluitkering”. Hier past echter wel een nuancering. We zijn ook overeengekomen, dat we Oosterhouters niet in de kou laten staan. Wat op dit moment moeilijk te beoordelen is, is of we met toepassing van de drie op een regel iedereen die voor beschut werk in aanmerking komt ook daadwerkelijk  tegemoet kunnen komen, m.a.w. of er geen mensen zijn die buiten de boot vallen door toepassing van deze regel. We weten namelijk niet of de verwachting van het Rijk ook conform de werkelijkheid is c.q. zal zijn. In de nota wordt dit ook onderkend. Letterlijk staat er : “ De praktijk zal overigens nog moeten uitwijzen of de werkelijke uitstroom in lijn ligt met de berekening van het rijk. En we willen geen mensen buiten de boot laten vallen om budgettaire redenen.  Op basis van het fictieve budget van het rijk zijn er tot eind 2017 15 beschutte werkplekken beschikbaar. Maar of dat voldoende is weten we niet. Maar er komt mogelijk nog een ander  probleem bij. Door de  Tweede kamer is recent een wetsvoorstel aangenomen, dat o.a. regelt, dat men ook zelf bij het UWV een indicatie voor beschut werk kan aanvragen, daar waar dat op dit moment alleen door de gemeente kan worden aangevraagd. Wordt die aanvraag gehonoreerd dan is de gemeente verplicht ook daadwerkelijk voor een beschutte werkplek te zorgen. En een dergelijk scenario verdraagt zich mogelijk niet met de drie op een regel. Maar of dit nog wet wordt voor 1-1-2017- de beoogde invoeringsdatum -  c.q. voor de aanstaande verkiezingen valt te betwijfelen, het moet nog door de Eerste Kamer en de tijd dringt. Maar toch: het blijft een mogelijk scenario. En omdat deze ongewenste effecten allemaal op dit moment volstrekt onduidelijk zijn zien we graag, dat b.v. over een jaar c.q. een werkbare termijn  wij een evaluatie krijgen  zodat wij inzicht krijgen in de vraag of inderdaad eenieder die in aanmerking komt voor beschut werk  ook daadwerkelijk is geholpen. En mocht dat niet het geval zijn  zal bijstelling dienen plaats te vinden.

WerkLink: gezien de ervaring met WerkLink op dit moment zien wij geen aanleiding hier verandering in aan te brengen. Werklink heeft in 2015 262 plaatsingen gerealiseerd en met dergelijke resultaten zien wij geen reden dit anders te gaan organiseren.

Het implementatieplan: interessant zijn hier  de bestuurlijk keuzes m.b.t. een aantal mogelijke scenario’s. Wij kunnen ons vinden in de bestuurlijke keuzes.  Wava is al uitvoerder van de WSW en wij zien geen enkele aanleiding hier verandering in aan te brengen. Over beschut werk hebben we het al gehad. Laatste vraag: beschouwen we Wava als een van de partners voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten?

Akkoord, onder aantekening, dat uitvoering van de WSW en beschut werk de core business moet zijn en blijven en uitvoering van eventuele andere taken niet ten koste van deze taken mag gaan. Uiteindelijk is het doel de doelgroep zo goed mogelijk van dienst te zijn en als Wava er taken bij wil slepen om zichzelf in stand te houden mag dat laatste nooit het hoofddoel zijn. Dus akkoord mits.

Reactie toevoegen

U bent hier