h

Wava Bedrijfsplan

22 februari 2017

Wava Bedrijfsplan

Wava bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging.

Voorzitter,

De fracties van SP, PvdA en GroenLinks zijn tot de conclusie gekomen, dat onze standpunten aangaande het WAVA bedrijfsplan en begrotingswijziging dusdanig met elkaar overeenkomen, dat kan worden volstaan met 1 gezamenlijke bijdrage, dus bij deze;

WAVA!Go bevindt zich in een lastige positie; Er is een gestage afname van het aantal WSW-ers;

Er ligt daarnaast een opdracht om beschut werk in te richten en in opdracht van de aangesloten gemeenten moeten Participatie wet activiteiten worden gefaciliteerd.

In het bedrijfsplan wordt dan ook voorzien in het ontstaan van vacatures, ik citeer: “Voor zover die vacatures niet door de bestaande WSW-medewerkers kunnen worden opgevuld, worden de vacatures uitgezet onder de nieuwe medewerkers P-wet.”

Dat klinkt in theorie natuurlijk prima, maar in de praktijk zal dit ongetwijfeld anders uitpakken.

Wij vinden het dan ook opmerkelijk dat WAVA!Go de omzet en netto toegevoegde waarde op het niveau van de afgelopen jaren denkt te kunnen houden, wij zijn daar een stuk minder optimistisch over.

Voorzitter, WAVA!Go is geen regulier bedrijf. Waar reguliere bedrijven ervoor zullen kiezen om eerst meer productie uit de bestaande formatie te halen alvorens te kijken naar uitbreiding daarvan, is dat wat ons betreft bij WAVA!Go niet aan de orde. De instroom van beschut werk doet daar niks aan af want die geldt niet als vervanging van de uitgestroomde WSW-ers.

In het voorliggende bedrijfsplan wordt erin voorzien dat de vacatures die ontstaan door uitstroom van WSW-ers en die binnen de eigen formatie ingevuld kunnen worden, opengesteld kunnen worden voor de nieuwe doelgroep voortkomend uit de Participatiewet. Maar het is natuurlijk nog maar de vraag of dit synchroon loopt met de uitstroom?

Voorzitter wij zien hier mogelijk een situatie ontstaan die er toe zal leiden dat van de groep

WSW-ers een steeds grotere inspanning wordt gevraagd. De werkdruk zal voor de groep WSW-ers toenemen, dat vinden we een onwenselijke ontwikkeling en we horen dan ook graag het standpunt van het College in deze. Hoe voorkomt u dat de groep WSW-ers wordt overbelast?

Voorzitter wat betreft de bedrijfsvoering kunnen we lezen dat de directie van !Go van mening is dat de reguliere formatie niet verder kan worden verkleind, dit komt toch een beetje vreemd op ons over; Een krimp in de organisatie zal naar onze mening toch echt invloed op de overhead moeten hebben. Dat betekent niet per sé dat die krimp recht evenredig moet zijn met de krimp in de organisatie, maar het kan niet zo zijn dat deze krimp helemaal geen gevolgen voor de overhead zal hebben.

Bovendien wordt begin 2017 de rapportage van het onderzoek naar samenwerking met ATEA en WVS verwacht, het lijkt voor de hand liggend dat bepaalde gemeenschappelijk overheadfuncties met elkaar kunnen worden gecombineerd en dan zou de overhead van WAVA wel degelijk verder kunnen worden beperkt, toch? We vragen ons dan ook af hoe dit zich verhoudt tot de voorgenomen uitbreiding van de formatie met een adjunct-directeur en een coördinator commerciële zaken, kan het College eens uitleggen waarom zij denkt dat dit wél gerechtvaardigd is?

De ontwikkeling die intern op gang is gebracht om binnen het reguliere personeel meer medewerkers te verplaatsen van een overheadfunctie naar een functie in de directe aansturing of begeleiding van medewerkers vinden we verstandig. Al moeten we hier wel de opmerking plaatsen dat natuurlijk wel zal moeten worden voldaan aan de eisen die er voor aansturing en begeleiding gelden. Zeker gezien de aard van het bedrijf.

WAVA lijkt dit te onderkennen door te melden dat er veel aandacht zal worden besteed aan opleiding en training voor staf-medewerkers en wij onderschrijven dan ook bij deze nog maar eens het grote belang hiervan.

Daarbij vragen we in het bijzonder even de aandacht voor de wijze waarop de wet Verbetering Poortwachter wordt uitgevoerd; We hebben hierover diverse klachten ontvangen en die zijn op zijn zachtst gezegd verontrustend te noemen. De uitvoering van deze wet wordt door sommige medewerkers zelfs ervaren als intimiderend. Dát kan toch echt niet de bedoeling zijn.

Dhr. Lichtenberg heeft in een recent gesprek met ondergetekende aangegeven deze signalen te herkennen en ook toegegeven dat hier soms wat fout gaat. We begrijpen natuurlijk dat het mensenwerk is, maar laten we het vooral ook professioneel houden voorzitter.

Tot zover de bijdrage van de fracties van GroenLinks, PvdA en de SP

Reactie toevoegen

U bent hier