h

Raadsnota 21-03-2017

22 maart 2017

Raadsnota 21-03-2017

RAADSNOTA BI.0170050 WIJZIGINGSVERORDENING SOCIALE ZEKEREID 2017

Deze nota bevat voor het merendeel technische wijzigingen in verband met recente wetswijzigingen. Daar willen we het niet over hebben. Waar we het wel over willen hebben is art. 13 van de Re-integratieverordening Participatiewet 2015. Daar valt in lid 4 letterlijk te lezen: Het College biedt niet meer plaatsen beschut werk aan dan het aantal plaatsen waarvoor de gemeente middelen ontvangt van het rijk. En daar zit nu voor ons de moeilijkheid. Het rijk gaat uit van 1 beschutte werkplek per 3 WSW uitstromers. Waar we evenwel bang voor zijn is of we met toepassing van deze regel iedereen die voor beschut werk in aanmerking komt ook daadwerkelijk kunnen helpen. We hebben daar ook al op gewezen bij de behandeling van de raadsnota waarbij beschut werk werd ingevoerd. Het antwoord van de poho was weinig geruststellend. Vertaald kwam dat erop neer: we weten het ook niet, we gaan het zien. En daar komt bij, dat sinds de recente wetswijziging niet alleen de gemeente een indicatie beschut werk bij het UWV kan aanvragen maar dat men dat ook zelf kan doen. En  dus ontstaat de reële mogelijkheid, dat meer mensen voor een beschutte werkplek in aanmerking komen dan er met toepassing van de 3 op 1 regel beschikbaar worden gesteld.  En tegen die mensen zouden we dan moeten zeggen: leuk dat u een indicatie heeft maar het quotum is bereikt, dus jammer maar helaas. We hebben daar ook sjabloonvragen over gesteld. Uit de antwoorden blijkt, dat in deze gevallen in overleg met de betrokkene gekeken wordt hoe men op een andere manier geholpen kan worden. Zonder  meer sympathiek, maar de vraag is of dat afdoende is. We hebben hier te maken met een bijzonder kwetsbare doelgroep. Als men een indicatie beschut werk heeft betekent dat in feite dat de mogelijkheden om deze groep op een andere manier aan werk te helpen vrijwel nihil zijn. En we willen zo veel als mogelijk is voorkomen, dat deze mensen op een wachtlijst erecht komen. Dat kun je deze zo kwetsbare mensen niet aandoen. Dat risico is aanwezig als we het aantal beschutte werkplekken beperken tot het minimum aantal als is vastgesteld bij ministeriele regeling. Dat dit risico er is wordt ook door het College onderkend. Art. 13 lid 5 van de verordening bevat immers bepalingen hoe om te gaan met wachtlijsten. Omdat we vinden dat we deze doelgroep  adequaat moeten helpen dienen we  een motie in om te bezien hoe we het ontstaan van wachtlijsten zo veel mogelijk kunnen voorkomen . Als  deze motie wordt aangenomen en het College met een voorstel komt om meer mensen een beschutte werkplek aan te bieden waardoor wachtlijsten misschien niet geheel verdwijnen maar toch beperkter zullen zijn dan het geval zal zijn als we het laten zoals het nu is  doen we in feite niets meer of minder dan uitvoering geven aan de Participatiewet. Art. 10b lid 1van de Participatiewet zegt immers:  Het College biedt ter uitvoering van artikel 7 lid onder a, een persoon als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a of een persoon aan wie het UWV een uitkering verstrekt, van wie het College heeft vastgesteld, dat deze uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft   ambtshalve of op verzoek een voorziening beschut werk aan, waarbij deze persoon in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden verricht. De ministeriele regeling vaststelling aantallen beschut werk 2017 maakt dit niet anders. In deze regeling wordt immers het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen bepaalt met de nadruk op ten minste. Uitdrukkelijk geeft deze regeling gemeentes de vrijheid en de ruimte meer plaatsen beschut werk aan te bieden dan het minimum aantal. Dat staat expliciet in art. 10 lid 5 van de Participatiewet.” De Gemeenteraad kan bij verordening een hoger aantal door het College te realiseren dienstbetrekkingen vaststellen. ”Voor Oosterhout is het minimum overigens per ultimo 2017 9 arbeidsplaatsen. En wat wij willen bereiken is, dat wij ons niet beperken tot het  minimum aantal van 9, maar dat we serieus aan de slag gaan om zo veel mogelijk mensen aan een beschutte werkplek te helpen.

Reactie toevoegen

U bent hier