h

Komen tot een toekomstvisie voor Oosterhout

11 april 2017

Komen tot een toekomstvisie voor Oosterhout

De afgelopen week heb ik een tweetal bijeenkomsten bijgewoond die, om het even simpel te omschrijven, als hoofdthema ‘De toekomst van Oosterhout’ hadden.

De bedoeling is om (in dit eerste stadium) te komen tot een aantal inzichten en uitgangspunten die uiteindelijk een beeld moeten gaan vormen van waar we in de komende decennia heen willen met onze stad.

De eerste bijeenkomst had als sub-thema “wonen en ruimte” en de tweede “sociaal-maatschappelijk”.

Bij deze startende verkenningen was het genodigde gezelschap zeer divers van aard. Er waren o.a. mensen van maatschappelijke instellingen zoals Thuisvester, de zorg, het onderwijs, Theek5 en Surplus Welzijn. Er waren vertegenwoordigers van het verenigingsleven. Er was een vertegenwoordiger van de makelaardijbranche,  de Oosterhoutse Carnavals Stichting en nog veel meer. Natuurlijk waren er ook mensen van de gemeente, ambtenaren, wethouders en politici.

De bedoeling is dat er steeds meer mensen uit alle lagen van de Oosterhoutse bevolking mee kunnen gaan denken en praten.

De opzet van de bijeenkomsten was als volgt, mensen van een extern onderzoeksbureau hebben getracht om een zo compleet mogelijk beeld van de gemeente te verkrijgen. Ze hebben gekeken naar de wijken, het type woningen, de samenstelling van de bevolking, de voorzieningen, het groen in en om de stad enzovoorts. Daarnaast hebben ze uitgebreid onderzoek gedaan naar wat de positieve en negatieve punten zijn ten aanzien van bovengenoemde zaken en naar wat toekomstige kansen en risico’s  zijn.

De aanwezige gasten konden meedenken en –praten om hun visie te geven op de onderzoeksresultaten, om de bevindingen te nuanceren of juist aan te scherpen en om aan te geven wat zij nu belangrijk achten.

Ik heb daar geprobeerd het Oosterhoutse SP gedachtegoed te laten horen. Om wat voorbeelden te geven, er werden wijken benoemd die wat meer problemen hebben dan andere. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een grote hoeveelheid bewoners met lagere inkomens of veel huizen waarvan verwacht wordt dat de waarde zal gaan dalen in de komende 20 jaar. Dit gekoppeld aan de voorspelling dat Oosterhout wat meer vergrijsd zal gaan worden en dat ouderen tegenwoordig langer thuis blijven wonen zou dan kunnen betekenen dat men grote delen van inmiddels al langer bestaande wijken zal willen slopen om er flats neer te zetten met voorzieningen  voor zorgbehoevenden.

Dit zou kunnen betekenen dat onze stad, die al zoveel aan verregaande sloopdrift is verloren, wederom grote veranderingen moet ondergaan.

Liever zouden wij zien dat de diverse wijken én het centrum hun identiteit en gezicht, zoals ze die nu alweer tientallen jaren hebben, kunnen behouden. Dat mensen niet weer ontvreemd raken van hun eigen woonomgeving. Daarnaast zien we dat jongere mensen (vaak na studie elders) terugkeren naar Oosterhout om bijvoorbeeld een gezin te stichten en te zien valt dat men dan vaak wil wonen in de wijk waar men opgegroeid is. Volgens ons is het dan verstandiger om, wanneer er voldaan moet worden aan de vraag naar woningen met meer voorzieningen voor hulpbehoevende ouderen, de bestaande woningen van deze uitbreidingen te voorzien. Zo blijft het karakter van een wijk behouden en kunnen eengezinswoningen later nog ontdaan worden van specifieke uitbreidingen zoals trapliften, nood communicatiesystemen, verlaagde wastafels e.d.

Waar er wordt geconcludeerd dat bepaalde wijken niet aantrekkelijk ogen zien we liever meer investeringen in groen en onderhoud om de buurt een prettiger aanzien te geven dan dat er gesloopt wordt om nieuwbouw neer te zetten die binnen tien jaar ook weer verpaupert.

Een ander voorbeeld is waar de discussie ging over hoe mensen tegenwoordig minder betrokken zijn bij hun woonomgeving en de maatschappij dan vroeger. Er kwamen allerlei interessante en leuke ideeën van de aanwezigen die soms meer en soms minder plausibel klonken. Ik heb hierbij de landelijke politiek betrokken. Niet om goedbedoelde ideeën de kop in te drukken maar wel om aan te geven dat veel van de problemen die men lokaal ervaart het gevolg zijn van decennialang neoliberaal, landelijk beleid. Wijken zijn hun wijkhuizen, zwembaden, bibliotheken en kleine scholen verloren.  De arbeidzame bevolking werkt steeds meer voor steeds minder besteedbaar inkomen en met steeds minder zekerheden. Waar vroeger maatschappelijk werk, jongerenwerkers en opbouwwerkers goede resultaten behaalden in kansarmere wijken is de welzijnssector inmiddels nagenoeg de nek omgedraaid. Er zijn zo nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Iedere politicus die u probeert te vertellen dat juist de mensen zelf hun netwerken moeten uitbreiden, dat mensen meer aan vrijwilligerswerk en mantelzorg moeten gaan doen, dat men in zijn eigen kracht moet gaan staan en meer van dat soort kul, die heeft gewoon een kilo boter op het hoofd.

Er is enorm bezuinigd op naoorlogse verworvenheden. Verworvenheden waar we allemaal veel aan hebben gehad. Die politici die ik net aanhaalde, die mensen met die kilo´s boter op het hoofd, die bedoelen eigenlijk dat de mensen het maar lekker zelf moeten doen. Heb je daar het geld, de middelen en de vrindjes niet voor dan mag je hopen op een barmhartige Samaritaan en anders heb je pech... maar het is wel je eigen schuld. De overheid, die van ons allemaal is en die er is om de bevolking te dienen, die doet het niet meer. En dat is nu net waar we als SP een einde aan willen maken. Wij willen niet terug naar de jaren ´30.

Na bovenstaand gefoeter wil ik er wel op wijzen dat we het in Oosterhout nog best behoorlijk voor elkaar hebben. Dat we ooit een volledig ziekenhuis hadden en daar nu voor naar Breda moeten en dat je daar na een zware operatie maar  anderhalve dag kunt blijven en het daarna weer zelf mag doen is schandalig maar gevolg van landelijk beleid. Dat we veel van onze voorzieningen verloren zijn is heel erg maar dit soort maatregelen die de klok een jaartje of tachtig terug zetten zijn ook ingegeven door landelijke trends.

Conclusie, het is erg interessant om hier in Oosterhout te denken over de toekomst maar waar het sociale en maatschappelijke vraagstukken betreft moeten we ervoor waken ons niet in allerlei rare bochten te wringen die fout Haags beleid moeten gladstrijken.

 Laten we hopen en er heel hard aan werken dat de volgende verkiezingen ons land het eerste linkse kabinet sinds 1977 zullen bezorgen. Een kabinet met een grote rol voor de SP om onze welvaartsstaat weer nieuw leven in te blazen. Ondertussen blijven we hier in Oosterhout hard werken aan een zo fijn en prettig mogelijke stad voor onze burgers waar het goede behouden mag blijven en het minder goede verbeterd wordt.

 

Jürgen Koumans, gemeenteraadslid SP Oosterhout

Reactie toevoegen

U bent hier