h

Verordening burgerparticipatie sociaal domein

18 mei 2017

Verordening burgerparticipatie sociaal domein

Voorzitter

Voor ons ligt de verordening burgerparticipatie sociaal domein, de fractie van de SP zal hiermee instemmen. In deze bijdrage zullen we ons dan ook beperken tot het benoemen van een paar aandachtspunten onzerzijds;

Voorzitter

Een duidelijk voordeel van een adviesraad kan zijn dat er integraal advies kan worden gegeven over de beleidsterreinen WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Door gebruik te maken van de kennis en netwerken van de leden kan er meer draagvlak ontstaan en daarmee een grotere legitimiteit.

De adviesraad zal er tegelijkertijd wel op bedacht moeten zijn dat de stem van bijv. ervaringsdeskundigen niet wegvalt tegenover de meer mondig geachte leden van de adviesraad. Het zal een uitdaging zijn om recht te doen aan deze verschillende invalshoeken. De adviesraad zal ervoor moeten waken niet te bureaucratisch en te professioneel te worden, mede ingegeven door de hoeveelheid beleidsonderdelen en de complexiteit van de verschillende vraagstukken.

De schaal waarop de adviesraad functioneert moet recht doen aan burgerparticipatie in de breedste zin van het woord en als zodanig er dus voor waken geen integraal onderdeel te worden van de gemeentelijke beleidscultuur. Het belang van burgers moet voorop staan, de burgers moeten zich kunnen herkennen in de adviezen die worden verstrekt.

De fractie van de SP is van mening dat vooral het instrument van ongevraagd advies een belangrijke kans biedt om als vertegenwoordiger van de bevolking zélf haar stempel te drukken op het beleid. Daarmee kan dus echt serieuze invulling gegeven worden aan de term burgerparticipatie.

Dat willen we de adviesraad dan ook bij deze nadrukkelijk meegeven

Concluderend voorzitter:

De adviesraad sociaal domein kan een zeer waardevol instrument worden om burgerparticipatie nog meer op de kaart te zetten. De adviesraad zal zich moeten wortelen in de samenleving, zal zich moeten bekwamen op de diverse beleidsterreinen zonder verlies van haar identiteit als instrument voor burgerparticipatie. Wij wensen de adviesraad dan ook bij deze veel succes met de belangrijke taak die haar is toebedeeld.

Tot zover

Wij geven dan ook bij deze alvast maar even zelf wat ongevraagd advies: De resultaten die naar voren zijn gekomen in de monitor gemeentelijke adviesraden sociaal domein in uw beleid lijken een open deur, maar laten we deze toch maar even explciet noemen:

1. Afstemming en samenwerking met de gemeente

2. Signalering van wat er speelt in de samenleving

3. Het overzien van de breedte van het domein waarover wordt geadviseerd

 

1. Bereiken van voldoende inwoners en specifieke doelgroepen

2. Rollen van de adviesraad

3. Competenties van de adviesraadsleden

Handreiking van Wmo raad naar adviesraad sociaal domein:

Het voordeel is dat er integraal advies kan worden gegeven op het sociaal domein vanuit cliënten- en burgerperspectief. Er kan meer gebruik worden gemaakt van de kennis en contacten van de leden van de samengevoegde raden, er is meer draagvlak in de samenleving, en daardoor een grotere legitimiteit.

Een nadeel kan zijn dat de stem van de ervaringsdeskundige cliënt wegvalt tegenover beter opgeleide en mondiger burgers. De kennis van zaken en manier van denken van beide groepen verschillen vaak. Het kan een moeizaam proces zijn om beide invalshoeken te combineren. Verder zal het veel tijd en energie kosten om deze raad te doen functioneren. Er zijn immers veel overleggen en werkgroepen nodig, gezien de vele verschillende thema’s die behandeld moeten worden. Het kan een grote en logge raad worden. Het scenario is denkbaar dat de raad als het ware professionaliseert tot een zodanige schaal dat nauwelijks meer van cliënten- en burgerparticipatie gesproken kan worden.

De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein moet veel beleidsgebieden omvatten. Het is de vraag wat van vrijwilligers mag worden gevraagd: zij zijn geen beleidsexperts. Verder bestaat het risico dat de adviesraad wordt ingeweven in het beleids- en vergadercircuit en als een semi-gemeentelijk orgaan wordt gezien. Daardoor bestaat het risico dat een formele adviesraad minder relevant wordt voor burgers die specifiek voor hun eigen belang willen opkomen en weinig waarde hechten aan afgewogen adviezen van een in hun ogen afstandelijk adviesorgaan.

Met de groeiende integrale aanpak van het sociale domein (bijvoorbeeld via sociale wijkteams) neemt ook de behoefte van gemeenten aan een integrale benadering van participatie.

Movisie / Koepel adviesraden sociaal domein

Top 5 van externe aandachtspunten 2017

1. Afstemming en samenwerking met de gemeente

2. Signalering van wat er speelt in de samenleving

3. Het overzien van de breedte van het domein waarover wordt geadviseerd

4. De verbinding, afstemming en samenwerking met andere lokale belangenbehartigers en initiatieven

5. De ontwikkeling van het regionaal opstellen en beïnvloeden van beleid

 

Top 5 van interne aandachtspunten

1. Bereiken van voldoende inwoners en specifieke doelgroepen

2. Rollen van de adviesraad

3. Vinden van voldoende adviesraadsleden om te kunnen adviseren en signaleren

4. Competenties van de adviesraadsleden

5. Tijdsinvestering voor adviesraadsleden

Adviesraden geven aan vooral gevraagd te adviseren. Een klein deel (5,1%) adviseert vooral ongevraagd. Adviesraden functioneren daarmee veelal gemeentevolgend. Met ongevraagde adviezen kunnen adviesraden zelf actuele onderwerpen op de agenda zetten en nemen zij een meer onafhankelijke positie in ten opzichte van de gemeente in.

Om de onafhankelijkheid van een adviesraad beter vorm te geven is worteling en werken vanuit de samenleving, vanuit het burgerperspectief van groot belang. Het beleidsperspectief heeft de gemeente zelf al in huis, de raad voegt het burger/cliëntperspectief als nieuw perspectief toe.

Van de gemeentewebsite:

De Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak informatie en advies van betrokken (belangen)organisaties en inwoners op te halen en de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. De Adviesraad zal bestaan uit een divers gezelschap qua leeftijd, kennis, geslacht en achtergrond en krijgt een onafhankelijke voorzitter. De leden nemen zitting zonder last of ruggespraak.

Reactie toevoegen

U bent hier