h

Beschouwing bij de perspectiefnota.

13 juni 2017

Beschouwing bij de perspectiefnota.

Foto: SP

Voorzitter,

Dit is de laatste perspectiefnota van deze bestuursperiode. Het sluitstuk van een ambitieus coalitieakkoord dat aanving in 2014 en waar we ook naar onze mening zijn geconfronteerd met veel onzekerheden. Met name betreffende de drie transities.

Natuurlijk krijgt dit stuk in november nog zijn definitieve beslag in de begroting maar de kaders worden ingevuld middels deze nota.

Overigens sluiten wij ons aan bij de kritische woorden van GroenLinks en VVD over het nakomen van afspraken door de gemeenschappelijke regelingen; Overschotten moeten terugvloeien naar de deelnemers voorzitter.

Wij zijn het eens met de conclusie uit deze nota: “Oosterhout staat er - zeker als we kijken naar het voorzieningenniveau – zonder meer goed voor.”

Voorzitter we zullen zoveel mogelijk aan de hand van de programma's de rest van de perspectiefnota even doorlopen en voorzien van commentaar om te beginnen met

Programma 1: Verbindend bestuur:

Nuttig en noodzakelijk. Vaak leiden zienswijzen en suggesties tot aanpassingen zie bijv. BP Dorst.

De Raad heeft het laatste woord.

De enorme lijst van projecten waarbij burgerparticipatie is toegepast, enige tijd geleden treffend verwoord door onze wethouder, is naar onze mening het overtuigende bewijs van het belang dat dit College hieraan hecht en de bijbehorende forse inspanningen op dit gebied. Tegelijkertijd mogen we natuurlijk niet op onze lauweren rusten. Het is ook naar onze mening zaak om nog meer de verbinding te zoeken, tussen de verschillende beleidsterreinen. Als ook meer ruimte te geven aan burgerinitiatieven.

De capaciteit van het ambtelijk apparaat bij burgerinitiatieven is een punt van zorg kunnen we lezen bij de beantwoording van de inhoudelijke vragen. Die zorg delen wij. Je kunt niet ongestraft blijven snijden in de ambtelijke organisatie en verwachten dat de kwaliteit van dienstverlening op peil blijft, laat staan verbetert. Bovendien moet daardoor steeds vaker externe deskundigheid worden ingehuurd. Dat kan dan wel in financieel opzicht goedkoper zijn maar de deskundigheid binnen de organisatie blijft niet behouden. Daar zijn we toch een stuk minder enthousiast over.

Overigens achten wij het ook ihkv verbindend bestuur, wederom wenselijk en noodzakelijk dat de hele Raad vroegtijdig wordt meegenomen bij de vaststelling van de ombuigingen die voortvloeien uit het kleine tekort bij de meerjarenbegroting.

2: Aangaande het Sociaal domein

Op het gebied van dit domein liggen wat ons betreft de grootste uitdagingen. Vooral op het gebied van de jeugdzorg, wat al sinds jaar een dag bestaat uit organisaties die voornamelijk bezig lijken met het zichzelf in stand houden, ik spreek hier helaas ook uit eigen ervaring voorzitter, een hele trieste zaak.

Zo konden we afgelopen week in NRC lezen dat 240 jeugdpsychiaters over de wantoestanden in de jeugdzorg de noodklok luidden. Er zijn diverse knelpunten die om een oplossing schreeuwen, één daarvan is de behoefte aan specialisten met name op dit gebied. De complexiteit van de problematiek vraagt nu eenmaal om specialistische benadering. De fractie van de SP heeft hier vanaf het begin op aangedrongen, goed dat het College hier nu ook gevolgen aan wil verbinden. Dat zal de zorg zeker ten goede komen

Evenwel is het natuurlijk treurig dat het landelijke beleid absoluut niet voldoet, naar onze mening, lokaal kunnen we helaas alleen maar verbeteringen in de marge aanbrengen, want we zijn er natuurlijk aan gehouden het landelijke beleid uit te voeren.  Zelfs het streven van dit College om het zo goed mogelijk op te lossen,waarvan wij wel overtuigd zijn voorzitter, zal helaas toch een druppel op de gloeiende plaat blijken. We kunnen alleen maar hopen dat een volgend kabinet het belang van kinderen nu eens echt vooropstelt.

WMO:

Wat betreft de Wmo kunnen we constateren dat we na een uiterst lastige periode waarin we moesten verkennen hoe we voor langere termijn de zorg voor Oosterhouters kunnen garanderen, nu in wat rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. De teruglopende budgetten op de langere termijn blijven weliswaar als een donkere wolk boven het sociaal beleidsterrein hangen. Maar voorlopig hebben we met de inrichting van diverse voorzieningen en een stevige reserve waarin ook ruimte is gecreëerd voor innovaties naar onze mening het maximale eruit gehaald, Chapeau dan ook voor het College in deze.

Ook vinden wij het een goede zaak dat er aandacht is voor de conclusie van het WRR rapport dat ook vorige RV al aan de orde kwam, over hoe zelfredzaamheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De menselijke maat komt zo weer iets beter op de kaart te staan en dat is hard nodig voorzitter.

In het verleden heeft de fractie van de SP al eens het “van het kastje naar de muur” sturen  aangekaart, dit werd nog eens bevestigd door 1 van de sprekers tijdens het project Down in town in de raad. Het College heeft dit goed opgepikt door voor te stellen dit effect te elimineren door het inrichten van  één toegang voor zowel sociaal wijkteam als wmo voorzieningen en we verwachten dan ook dat hiermee dit probleem tot het verleden zal gaan horen.

Ook de continue aandacht voor het probleem van zorgmijding zijn we tevreden mee.

Maar zoals u van ons gewend bent, hebben we natuurlijk nog wel een aanvullende wens, die fractiegenoot mw Barendregt vorige raadsvergadering al aankaartte: Maak die toegang tot de swt's kosteloos, ipv het betaalde telefoonnummer nu. Minder drempels is wat ons betreft beter voorzitter. Wij zijn er voorstander van om dit collectief te betalen. We zien dan ook uit naar invulling van de toezegging van het College om hiernaar te kijken bij de vormgeving van de nieuwe afspraken met het SWT voor 2018.

Verder zouden we graag nog eens van het College horen hoe het zit met de initiatieven op het gebied van de dagbesteding in Oosterhout? Bij de behandeling van de ontwikkelagenda maatschappelijke ondersteuning tijdens de vorige raadsvergadering gaf de wethouder aan dat maatschappelijke partners niet staan te dringen om deze voorzieningen in te richten dus we zijn benieuwd naar de voortgang ervan  Met name het idee om de Floraliatuin hiervoor geschikt te maken, leek ons een zeer aantrekkelijke optie, graag een reactie van het College dus.

PW:

De donkere wolken die ik al eerder noemde zijn ons inziens het meest zichtbaar in de uitvoering van de participatiewet; De bijdrage aan de WAVA stijgt en de participatievoorziening beschut werk gaat naar verwachting een steeds groter beslag leggen op het participatiebudget. In combinatie met een afnemende bijdrage van het rijk is dit een serieus risico. Uit de meerjarenbegroting van de WAVA komt naar voren dat dit tot 2020 het geval zal zijn. Door de krimp van de sw populatie zal bovendien het aandeel overhead relatief steeds groter worden, dat is ook wat betreft de SP fractie een punt dat aandacht behoeft.

De gesignaleerde risico's ten gevolge van een minder snel dalende Sw populatie dan eerder verwacht zal het budget verder onder druk zetten. Stagnatie van re-integratie ligt op de loer en daarmee mogelijk hogere uitkeringslasten, het lijkt dan ook onvermijdelijk dat dit landelijk opnieuw bezien zal moeten worden. Hetgeen ook bijv. Cedris dit voorjaar al aankaartte.

In de mei circulaire konden wij lezen, dat het niet benutte deel van de bonus voor het creëren van beschut werk ( bijna 10 miljoen ) voor de gehele looptijd beschikbaar blijft en wordt overgeheveld naar de integratie uitkering sociaal domein. Daarmee zou de druk op het participatiebudget kunnen worden verlicht.

Voor de fractie van de SP is het van belang dat deze druk op het budget niet ten koste mag gaan van de belangen van de doelgroep.

Dat het rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor ondersteuning van kinderen kunnen we alleen maar toejuichen, meer is beter wat ons betreft. Wellicht is het een idee om ook kinderen hier in Oosterhout meer expliciet een stem te geven, wij denken dan bijvoorbeeld aan het benoemen van bijvoorbeeld een kinderburgemeester, die zich specifiek met deze groep bezighoudt, zoals in andere gemeentes ook gebeurd

Programma 3: Werkgelegenheid en economie:

Voorzitter, het is natuurlijk niet geheel toevallig dat we afgelopen week nog een analyse van de lokale arbeidsmarkt ontvingen. Wat ons betreft is dat een uiterst nuttige aanvulling zo net voor de behandeling van de PPN.  De geschetste ontwikkelingen stemmen hoopvol, de werkgelegenheid trekt aan en het aantal vacatures stijgt. De mismatch op de arbeidsmarkt wordt evenwel een steeds belangrijker aandachtspunt. Daar ligt een duidelijke uitdaging. We kijken dan ook uit naar het uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt waaraan wordt gerefereerd.

De aanpak van de binnenstad lijkt op koers te liggen. Binnenkort komt de binnenstadsvisie nog aan de orde en dan wordt het tijd er verder mee aan de slag te gaan. Er komt op ons initiatief dit jaar nog een voorstel voor een leegstandsverordening, zo benutten we alle mogelijke instrumenten om de binnenstad weer te laten bruisen.  Er liggen genoeg kansen naar onze mening, als we samen onze schouders eronder zetten moet dat toch lukken zou je zeggen. De Biz waar oa vastgoedeigenaren, winkeliers en gemeente aan deelnemen is er bijvoorbeeld zo eentje.

Zoals u weet zijn wij geen voorstander van het publiek financieren van private winsten, maar het is niet zo dat we de binnenstad dan maar hun lot over willen laten. Een relatief bescheiden gemeentelijke bijdrage hebben wij geen bezwaren tegen voorzitter, uiteindelijk dient deze bijdrage ook het algemene belang.

Maar Oosterhout biedt meer dan alleen de binnenstad. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat ook de aantrekkelijkheid van de winkelcentra Arkendonk en Zuiderhout wordt verbeterd.

En laten we aub nou eindelijk eens ophouden te discussiëren over parkeertarieven. In Oosterhout kun je gratis parkeren, dat moet de boodschap zijn en als je 5 minuten lopen te ver vindt dan kun je ook nog kiezen voor een betaalde parkeerplaats dichterbij, hoe luxe wil je het hebben? Zo zou dat moeten worden gecommuniceerd naar onze mening.

Waar wij specifiek aandacht voor willen vragen is een onderwerp dat ook tijdens de besprekingen aangaande het DNA van Oosterhout aan bod kwam. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Oosterhout is naar onze mening verwaarloosd qua onderhoud van de openbare ruimte. Wij hebben altijd gepleit voor een hoger budget voor het JOR, maar deze beslissing is natuurlijk niet alleen aan ons, vooralsnog lijken wij de enige die daarop aandringen. Dat vinden we jammer. Er is veel zwerfafval en het wordt er niet beter op. Chapeau dan ook voor de zwerfafvalpakkers die een zeer nuttige bijdrage leveren aan een schone leefomgeving.

Op dit moment is er geen ruimte voor structurele verbeteringen maar misschien is er wel een meerderheid te vinden voor een incidentele actie, dus wij zouden dan ook willen voorstellen om Oosterhout dit jaar eens even goed aan te pakken. Oosterhout schoon! Een actie vergelijkbaar met Nederland schoon, dat is wellicht iets dat wel te realiseren is en we horen dan ook graag hoe het College hierover denkt?

4: Dan de Levendige gemeente

Dat er sprake is van enige verbeterde economische omstandigheden wil niet zeggen dat die alleen maar voordelen biedt.  Voor Oosterhout is het met name de huidige prijsontwikkeling in de bouwsector, die ertoe zal leiden dat er een hogere gemeentelijke bijdrage nodig is voor bijvoorbeeld de vernieuwbouw van het MFC, de aanpak van het stadhuis en het mobiliteitsplan, we zijn dan ook zeer benieuwd naar de inschatting van deze risico's in de begroting. Überhaupt zal het een uitdaging zijn om andere beleidsterreinen niet teveel te eroderen ten gunste van deze plannen.

Speelgoedmuseum: Voorzitter, musea zijn wat ons betreft belangrijk voor Oosterhout. Ze vertegenwoordigen zowel een economische als culturele waarde, dat moet wat ons betreft in stand worden gehouden. Natuurlijk moet er ook gekeken worden of het beleid slimmer kan waardoor mogelijk financiële voordelen te behalen zijn, we roepen het bestuur van het speelgoed museum dan ook op om hiertoe het initiatief te nemen.

Aangaande het sportaccomodatiebeleid zijn we tevreden, we gaan van ad hoc beleid naar structureel beleid. Daarmee neemt de kans op wellicht onbedoelde oneerlijke gevolgen af en dat zien we graag. Dat hiervoor het budget een kleine aanpassing naar boven behoeft nemen we dan ook voor lief.

Ziet het College trouwens nog enige mogelijkheden om tot de tijd dat het beleid in werking treedt het nadeel dat SCO ondervindt te verzachten? Graag een reactie van het College.

 Ook de kleine verhoging van het budget voor de Warande zullen we niet moeilijk over doen. Wel zijn we benieuwd naar de ervaringen van gebruikers van het doelgroepenbad nu is besloten een proef te doen met een hogere temperatuur van het zwemwater. Met de sluiting van de Blikken en zwembad Arkendonk is er met name voor deze groep geen keuze meer in Oosterhout, het kan toch niet zo zijn dat deze mensen Oosterhout uit worden gejaagd?

En over doelgroepen gesproken, de recente brief van het gehandicaptenplatform over de toegang tot de Bussel willen we niet onvermeld laten, Wij vinden dat rolstoelgebruikers niet mogen worden gehinderd bij hun bezoek aan de Bussel, ook in Oosterhout moeten we voldoen aan het VN verdrag aangaande mensen met een beperking zoals rolstoelgebruikers. Het GPO vervult hier ons inziens een zeer nuttig voortrekkersrol die dan ook zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, gevolgd moet worden. Dus wat ons betreft worden die liften zo snel mogelijk aangepast, zodanig dat dit probleem tot het verleden behoort. En zorg er dan meteen voor dat dit ook in de toekomst niet meer voorkomt. Inclusie is namelijk een taak van de gemeente voorzitter

5: Ruimte en ontwikkeling

De ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente is misschien wel het belangrijkste visitekaartje van onze gemeente. Dat kunnen we lezen in het coalitieakkoord. “De vraag is of het huidige kwaliteitsniveau daarvoor voldoende garantie biedt” staat er vervolgens, een terechte vraag voorzitter. De verhoging van het budget voor het JOR was slechts een relatief kleine verhoging maar op dat moment  het hoogst haalbare.

We vragen het college bij deze kritisch te kijken naar de uitgaven voor asfalt, we begrijpen het belang voor de bereikbaarheid van Oosterhout, zeker als logistieke hotspot in west Brabant, maar houdt de wijken ook leefbaar. Het belang daarvan hebben we al eerder in deze bijdrage geschetst.

Verder zijn er natuurlijk al grote stappen gezet op dit gebied, bijvoorbeeld het dossier N629, de aanpak van de Bromtol rotonde en het fietspad naar Dorst, waar we nota bene ook nog een flinke besparing hebben gerealiseerd.

Waar we ook nog even bij willen stil staan is het mobiliteitsplan. De confrontatie met de beschikbare middelen waarover wordt gesproken zien we belangstellend tegemoet. Wel geven we alvast mee dat ook hier de woorden sober en doelmatig een belangrijk rol zullen spelen bij ons oordeel.

En dan het dossier 380kV, het ziet ernaar uit dat landgoed Oosterheide ontzien wordt, we moeten natuurlijk het definitieve besluit van de minister nog afwachten, maar bij deze toch alvast onze felicitaties voor dit mooie resultaat.

Betreft de gemeenschappelijk regeling zoals bijv. OMWB moeten we kritisch blijven:

De afwikkeling van de oude hypotheken bijvoorbeeld, men probeert deze zaak nog eind dit jaar af te ronden, maar dat vinden we toch wel een beetje te vrijblijvend overkomen. Want als er negatieve gevolgen zijn, dan willen we daar natuurlijk zo snel mogelijk van op de hoogte ges worden. We hebben lokaal een paar flinke uitdagingen voor de boeg, dus hoe eerder er duidelijkheid komt, hoe beter.

De omwb reserveert hiervoor zelf €1,3 mio uit het positieve resultaat, dat is dan gezien de mogelijk negatieve gevolgen nog enigszins te begrijpen maar tegelijkertijd wordt er zo'n €2 mio toegevoegd aan een eigen reserve en dat vinden we een onwenselijke ontwikkeling.

Van de afspraak dat overschotten terugvloeien naar de deelnemers blijft zo niks over. Dat kan toch niet waar zijn voorzitter. Dat typeert ook precies een van onze bezwaren tegen gemeenschappelijke regelingen, we roepen het college dan nadrukkelijk op te blijven benadrukken dat de deelnemers eraan gehouden zijn om de afspraken na te komen. De begroting van de OMWB kan dan ook niet op onze steun rekenen voorzitter.

Wat betreft het programma middelen hebben we naast de reeds gemaakte opmerkingen geen aanvullende opmerkingen voorzitter, behalve dan dat wij graag zouden zien dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen, te verminderen, dan wel de hondenbelasting als doelbelasting in te richten, we horen dan ook graag een reactie van het College op dit idee en we zullen indien nodig hiertoe donderdag een motie indienen*.

Reactie toevoegen

U bent hier