h

BWB 2018

12 juli 2017

BWB 2018

BWB

Voorzitter,

Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2017-2020 is voor het jaar 2018 een kostenstijging voor de deelnemers zichtbaar van € 610.000. Dat wordt dan achtereenvolgens hoofdzakelijk verklaard uit personeelskosten en invorderingskosten, daar willen we even nader op ingaan:

Het gegeven dat de BWB haar formatie wil uitbreiden met als motivatie dat het blijven inhuren niet wenselijk is vanwege de hogere kosten vinden we een goede ontwikkeling. U weet voorzitter, wij zijn voorstander van vaste contracten, dit is beter voor werknemers én organisatie. De BWB bevestigt dit ook zelf. (stabiliteit, behoud van kennis) De duurdere inhuur wordt zoveel mogelijk beperkt, waardoor de kosten zo laag als redelijkerwijze mogelijk worden gehouden en dat vinden we belangrijk.

Dan de invorderingskosten:

Wanneer inwoners en bedrijven hun belastingaanslagen niet tijdig betalen worden bij een volgende herinnering door de BWB invorderingskosten en rentekosten in rekening gebracht.

Dit is naar onze mening weer zo'n voorbeeld waarover de laatste tijd al meer te doen is, de overheid als hoofdveroorzaker van schuldenproblematiek van haar burgers. Zoals u weet voorzitter heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden. Dit hebben we niet zelf verzonnen, nee deze informatie kunt u eenvoudig zelf terugvinden zoals bijvoorbeeld in de transcriptie van het dertigledendebat over de schuldenproblematiek. 1 op de 5 ! voorzitter, dit is echt een gigantisch probleem dat wat de SP betreft prioritering behoeft. Wij zijn dan ook positief over het gegeven dat de BWB meer aandacht geeft aan het voorkomen van betalingsachterstanden. We willen het College nog wel even meegeven dat hier naar onze mening absoluut sprake moet zijn van maatwerk en dat er niet zomaar rücksichtslos de gangbare procedures gevolgd worden. Dit lijkt de BWB zelf ook te erkennen door te stellen dat met name overheidsvorderingen een zeer ingrijpend middel  kunnen zijn en dat de BWB vanaf 2018 goede selecties in het systeem kan maken. We horen dan ook graag de bevestiging van het College dat uiterst zorgvuldig zal worden omgegaan met het oplossen van de schuldenproblematiek waarmee mensen onverhoopt kunnen worden geconfronteerd.

We zijn het overigens eens met de zienswijzen die het College voorstelt en we zullen dan ook instemmen met deze ontwerpbegroting.

Tot zover.

Reactie toevoegen

U bent hier