h

Raadsnota Buitensportaccommodaties 2017

12 juli 2017

Raadsnota Buitensportaccommodaties 2017

RAADSNOTA Buitensportaccommodaties 2017

Bij gelegenheid van de opiniërende behandeling vorig jaar hebben we duidelijk gemaakt waarom we de toen voorgestelde nieuwe tarieven redelijk vonden, uit oogpunt van eenduidigheid, transparantie en gelijkheid. We gaan al onze argumenten daarvoor nu niet herhalen. Destijds was het voorstel, dat was toen 15 %, gebaseerd op het gemiddelde van de voetbalverenigingen. We hebben toen uitgerekend dat als je het gemiddelde neemt van alle sportverenigingen je uitkomt op 12, 4 %. Nu is het voorstel 13 % van de exploitatiekosten  en dus kun je constateren, dat dit voorstel nog redelijker is. Wij kunnen ons hierin dus vinden. Dit betekent voor een aantal verenigingen een lastenverzwaring. Natuurlijk is dat niet leuk en begrijpelijkerwijs hebben een aantal verenigingen hiertegen bezwaren geuit. Deze verenigingen zou ik het volgende willen voorhouden: bedenk, dat u slechts 13 % van de exploitatiekosten betaalt en u  dus in feite 87% subsidie krijgt. Dat is bepaald ruimhartig te noemen. Ook zou je kunnen stellen, dat dan in het verleden te weinig is betaald en het is niet meer dan rechtvaardig gelijkheid in tarieven aan te brengen. En ook niet geheel onbelangrijk: de onderhoudsvergoeding blijft gehandhaafd op het niveau van de vroegere privatiseringsbijdrage terwijl juist veel meer onderhoudstaken bij de gemeente zijn komen te liggen. Daar komt dan nog bij, dat voor die verenigingen een oplossing is gecreëerd om de lastenverzwaring over een aantal jaren uit te smeren. Dat is geen betalingsregeling, dat is maatwerk. Terecht wordt in de nota gesteld, dat maatwerk zich slecht verhoudt met het gelijkheidsbeginsel, maar daartegenover staat het redelijkheidsbeginsel, dat van gelijke orde is. Wij kunnen ons daarin dus vinden. Waar we vorig jaar nog stelden, dat we maatwerk niet zo zagen zitten mogen we nu constateren, dat het voorgestelde maatwerk in de vorm van het uitsmeren van de lastenverzwaring over een langere periode als alleszins redelijk kan worden gekwalificeerd.

Kunstgrasvelden: De nota gaat er nog steeds vanuit dat iedere voetbalvereniging over een kunstgrasveld moet beschikken, zij het dat de investeringen worden uitgesteld wegens wat financiële perikelen, maar dat doet aan het uitgangspunt niet af. We hebben in het verleden weinig enthousiasme kunnen opbrengen voor kunstgrasvelden en we zijn dat nog steeds niet. Daar staat tegenover, dat een aantal verenigingen wel over kunstgrasvelden beschikken en in dat licht kun je eigenlijk niet zeggen: sorry, we hebben het beleid veranderd en daarom krijgt u het niet. Eerder genoemd gelijkheidsbeginsel verzet zich daartegen. We geven ons verzet derhalve op.

Ook hebben we bij de opiniërende behandeling aangegeven, dat structurele ophoging van het budget de voorkeur verdient boven incidentele dekking. Voorgesteld wordt het budget structureel op te hogen naar E. 700.000,=. Dan komen we nog steeds E.250.000,= tekort om alle wensen en ambities te vervullen. We zullen dus ieder jaar opnieuw bij de begroting moeten kijken of we het budget structureel naar de benodigde E. 950.000,= kunnen ophogen, anders gezegd daar dekking voor kunnen vinden. In dit verband vinden wij de keuze om nu eerst aandacht te schenken aan de kleedaccommodaties een logische.

Tot slot nog een opmerking over gehandicaptensport.  Ook nu wordt daar in de nota geen enkele aandacht aanbesteed. We gaan er nog steeds vanuit, dat toegankelijkheid voor mensen met een handicap dermate vanzelfsprekend wordt gevonden, dat expliciete vermelding overbodig wordt gevonden.

Reactie toevoegen

U bent hier