h

Raadsvergaderingen Oktober 2016

25 oktober 2016

Raadsvergaderingen Oktober 2016

Raadsvergaderingen oktober 2016

De raadsvergadering van oktober vergde wederom twee volle avonden. Een paar onderwerpen sprongen eruit:

We hebben nieuw beleid voor de hulp bij het huishouden vastgesteld, dit naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale raad van Beroep, die eerder oordeelde, dat het in Oosterhout vastgestelde beleid niet conform de WMO 2015 was. Vanaf 2017 wordt hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening aangeboden.

Ook hebben we een compensatieregeling vastgesteld voor al die mensen, die voor de beleidswijziging van 2015 hulp bij het huishouden ontvingen, maar dat na die die wijziging niet meer kregen. Deze compensatieregeling geldt nadrukkelijk voor deze hele categorie, dus ook voor diegenen, die destijds geen beroep hebben ingesteld, dit conform de motie die we eerder samen met GB hebben ingediend.De fractie van de SP  heeft in beide gevallen voorgestemd.

Ook stond op de agenda een voorstel van de VVD, CDA, GB en D66 om de velvergunning voor particulieren helemaal af te schaffen, met uitzondering van monumentale bomen. Hier zijn wij het hartgrondig mee oneens en we hebben dan ook tegen gestemd. Het mocht niet baten. Merkwaardig was wel , dat D66 dit voorstel mee heeft ingediend terwijl deze partij zich in 2013 nog uitsprak tegen een verruiming van de velvergunning. Dit voorstel gaat nog veel verder en nu waren ze opeens voor.

Daarnaast hebben we de duurzaamheidsagenda t/m 2018 vastgesteld. De duurzaamheidsagenda bevat doelstellingen en actiepunten om Oosterhout in de toekomst duurzamer te maken door beperking van CO2 uitstoot , besparing van energieverbruik en het steeds meer overgaan op duurzame energiebronnen. We hebben voorgestemd. Zoveel is wel duidelijk geworden, dat de VVD niet veel van windenergie moet hebben, dus dat zal in de toekomst ongetwijfeld nog wel tot discussie gaan leiden.

Tot slot de systematiek rioolheffing. De verhouding in de kostenverdeling tussen woningen en niet-woningen is gewijzigd van 80/20 naar 90/10. Wij hebben dit gesteund, niet omdat we hier nu zo gelukkig mee zijn, maar door verandering in wetgeving en een verkeerd ingeschat waterverbruik was een wijziging van de verdeelsleutel onontkoombaar. We hebben hier eerder een persbericht over doen uitgaan, dat elders op deze site terug te lezen is.

Onze bijdragen en stemverklaringen vind je hiernavolgend.

Reactie toevoegen

U bent hier